Дослідження розвитку системи сільського господарства України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Abstract
У роботі досліджено розвиток національної сільськогосподарської системи. Показано, що її сучасний стан у значній мірі обумовлений успадкованими від радянського періоду особливостями. Навіть за найбільших інвестицій у сільське господарство баланс поживних речовин грунту залишався дефіцитним. Доведено доцільність застосування теорії фізіократів. З переходом до ринкової економіки сільське господарство опинилось у кризовому стані. Спостерігалось різке скорочення обсягів протиерозійних робіт. Для забезпечення стійкого функціонування і розвитку системи сільськогосподарського виробництва необхідні інвестиції для збереження та відтворення родючості ґрунтів. Їх раціональне використання можливо здійснювати на основі математичного моделювання.
The work researches the development of national agricultural system. It is shown that its current state largely inherited from the Soviet period features. Even with the greatest investment in agriculture the nutrient balance of the soil remained in deficit. The article proves expediency of application of the phisiocratical theory. With the transition to a market economy, agriculture was in crisis. There was a sharp reduction in the volume of erosion control works. Grate investment for the preservation and reproduction of soil fertility is necessary to ensure sustainable functioning and development of the system of agricultural production. Rational use of investment is possible on the basis of mathematical modeling.
Description
Keywords
збереження та відтворення родючості ґрунтів, математичне моделювання, критерії оптимальності, хімічна меліорація, протиерозійна меліорація, теорія фізіократів, абсолютна додана вартість, інвестування, економічна ефективність, preservation and reproduction of soil fertility, mathematical modeling, optimization criteria, chemical amelioration, anti-erosion amelioration, phisiocratical theory, absolute added value, investment, efficiency
Citation
Ткач О. В. Дослідження розвитку системи сільського господарства України / О. В. Ткач // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4985. – Назва з титул. екрану.