Підвищення стимулюючої ролі витрат на екологічну безпечність виробництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано новий метод стимулювання екологічної діяльності персоналу машинобудівних підприємств, який визначають за такими його параметрами: податок на прибуток; витрати на екологічні заходи; рівень фонду заохочувальних виплат; економічний ефект роботодавця; норматив рентабельності інвестицій.
In the article the new method of stimulation of ecological activity of personnel of machine building enterprises, which is determined after such parameters: income tax; charges on ecological measures; level of fund of encouraging payments; economic effect of employer; norm of profitability of investments is offered.
В статье предлагается новый метод стимулирования экологической деятельности персонала машиностроительных предприятий, который определяют по таким его параметрам: налог на прибыль; затраты на экологические мероприятия; уровень фонда поощрительных выплат; экономический эффект работодателя; норматив рентабельности инвестиций.
Description
Keywords
оподаткування прибутку, витрати, пільгові знижки, екологічна безпека, ефект роботодавця, стимули, taxation of income, expense, favourable discounts, ecological safety, effect of employer, incentives, налогообложение прибыли, затраты, льготное снижение, экологическая безопасность, эффект работодателя, стимул
Citation
Павловська В. А. Підвищення стимулюючої ролі витрат на екологічну безпечність виробництва / В. А. Павловська // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 181-187.