Місце органів, що діють у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, в загальній системі органів державного управління

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті доведено, що система органів, які здійснюють функції державного управління в чорнобильській сфері, проходить через усю загальну систему органів державного управління, або органів виконавчої влади (як по горизонталі, так і по вертикалі). Показано взаємодію між трьома групами ієрархії органів державного управління (Кабінетом Міністрів України, центральними й місцевими органами державного управління) у досліджуваній сфері.
It is proved in the article that the system of the bodies that realize state management functions in the Chornobyl sphere passes through all the common system of the state management bodies (executive power bodies) horizontally and vertically. It is shown interaction between three groups of the hierarchy of the state management bodies (the Cabinet of Ministers of Ukraine, central and local state management bodies) in the covered sphere.
Description
Keywords
місце органів державного управління, загальна система органів державного управління, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, place of the state management bodies, common system of the state management bodies, consequences surmount of the Chornobyl catastrophe
Citation
Кутиркін А. А. Місце органів, що діють у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, в загальній системі органів державного управління / А. А. Кутиркін // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 100–108.