Активізація інноваційного розвитку – підґрунтя економічної безпеки підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто питання активізації інноваційного розвитку як підгрунття економічної безпеки підприємства. Доведено взаємозв’язок між еко- номічною безпекою та інноваційним розвитком підприємства. Визначено дію чинників, що стримують інноваційний розвиток і загрожують економічній безпеці українських підприємства.
Questions of activization of innovative development as bases of economic safety of the enterprise are considered. The interrelation between economic safety and innovative development of the enterprise is proved. Action of factors which constrain innovative development is defined and threaten economic safety of the Ukrainian enterprises.
Рассмотрены вопросы активизации инновационного развития как основы экономической безопасности предприятия. Доказана взаимосвязь между экономической безопасностью и инновационным развитием предприятия. Определено действие факторов, которые сдерживают инновационное развитие и угрожают экономической безопасности украинских предприятий.
Description
Keywords
інновації, інноваційний розвиток, економічна безпека, служба економічної безпеки, innovations, innovative development, economic safety, service of economic safety, инновации, инновационное развитие, экономическая безопасность, служба экономической безопасности
Citation
Никифоренко В. Г. Активізація інноваційного розвитку – підґрунтя економічної безпеки підприємства / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 92–96.