Регіональні можливості та перспективи модернізації соціально-трудових відносин в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено критерії та індикатори оцінки потенціалу модернізації соціально-трудових відносин. На основі інтегрального індексу потенціалу модернізації соціально-трудових відносин здійснено групування регіонів України. Обґрунтовано основні напрями їх модернізації, які спрямовані на подолання регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку.
The article defines the criteria and indicators for assessing the potential modernization of labor relations. On the basis of the integral index of potential modernization of labor relations the grouping of regions of Ukraine is implemented. The basic directions of modernization aimed at overcoming regional disparities of socio-economic development are grounded.
В статье определены критерии и индикаторы оценки потенциала модернизации социально-трудовых отношений. На основе интегрального индекса потенциала модернизации социально-трудовых отношений осуществлена группировка регионов Украины. Обоснованы основные направления их модернизации, направленные на преодоление региональных диспропорций социально-экономического развития.
Description
Keywords
інтегральний індекс, соціально-трудові відносини, диспропорція, модернізація, integral index, social and labor relations, inequality, modernization, интегральный индекс, социально-трудовые отношения, диспропорция, модернизация
Citation
Головко Л. В. Регіональні можливості та перспективи модернізації соціально-трудових відносин в Україні / Л. В. Головко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 281-292.