Стратегічне планування в системі соціально-орієнтованого маркетингу підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто необхідність стратегічного підходу до соціально-орієнтованої маркетингової діяльності підприємства,етапи процесу стратегічного планування в системі соціально-орієнтованого маркетингу та визначено механізм реалізації стратегій.
Speech goes in the article about the necessity of the strategic fitting for socially oriented marketing to activity of enterprise,the stages of process of the strategic planning are offered in the system of the socially oriented marketing and the mechanism of realization of strategies is exposed.
В статье речь идет о необходимости стратегического подхода к социально ориентированной маркетинговой деятельности предприятия, рассмотрены этапы процесса стратегического планирования в системе социально ориентированного маркетинга и определен механизм реализации стратегий.
Description
Keywords
соціально-орієнтований маркетинг, процес, стратегічне планування, механізм, стратегія, socially oriented marketing, process, strategic planning, mechanism, strategy, социально ориентированный маркетинг, процесс, стратегическое планирование, механизм, стратегия
Citation
Юзик Л. О. Стратегічне планування в системі соціально-орієнтованого маркетингу підприємства / Л. О. Юзик // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 602-612.