Емпірична характеристика реляційного простору українського бізнесу

Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано визначення реляційного простору підприємства. Наведено характеристики реляційного простору українського бізнесу на основі результатів опитування вітчизняних підприємств різних бізнес-профілів.
The article considers the definition of a relational space of the company. The article presents the characteristics of the relational space of the Ukrainian business on the basis of the results of a survey of domestic enterprises in different business profiles.
Description
Keywords
ресурсний підхід, реляційна концепція, партнерські відносини, стейкхолдери, resource-based view, relational concept, partnerships, stakeholders
Citation
Гребешкова О. М. Емпірична характеристика реляційного простору українського бізнесу / О. М. Гребешкова // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 209-213.