Стратегічні пріоритети сфери послуг регіону в умовах інноваційного розвитку

Thumbnail Image
Date
2011-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено особливості розвитку сфери послуг на регіональному рівні, проаналізовано сучасні тенденції її функціонування, обґрунтовано стратегічні напрямі регіонального розвитку сфери послуг в умовах формування інноваційної економіки.
The article highlights the peculiarities of the development of services at the regional level, analyzed the current trends of its operation, justified the strategic direction of the regional development of services in terms of formation of an innovative economy.
В статье освещены особенности развития сферы услуг на региональном уровне, проанализированы современные тенденции ее функционирования, обоснованы стратегические направления регионального развития сферы услуг в условиях формирования инновационной экономики.
Description
Keywords
сфера послуг, регіон, валова додана вартість, зайнятість, інвестиції, стратегічні напрями, диверсифікація, service sector, region, gross value added, employment, investment, strategic direction, diversification, сфера услуг, регион, валовая добавленная стоимость, занятость, инвестиции, стратегические направления, диверсификация
Citation
Венгерська Н. С. Стратегічні пріоритети сфери послуг регіону в умовах інноваційного розвитку / Н. С. Венгерська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 220–230.