Сутність і види аукціонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено дослідженню сутності аукціонів як реалізаційного механізму. Автором розглянуто сутнісне наповнення понятійного апарату аукціонної торгівлі. До основних понять аукціонної торгівлі автором віднесено: об’єкт торгів, продавець, правила проведення торгів, аукціонний торг, учасники торгів, переможець аукціону, ціна реалізації та реалізація об’єкту торгів. Також, визначено та детально проаналізовано основні ознаки аукціонів, які включають: публічність і наявність загальновідомих правил проведення торгів, дефіцитність об’єкту торгів, конкурентність, ціноутворення та встановлення ринкової рівноваги. На їх основі автором запропоновано загальне визначення аукціонів як особливого класу реалізаційних механізмів. У рамках визначеного класу аукціон-подібних реалізаційних механізмів наведено класифікацію основних форматів проведення аукціонних торгів. Отримані в статті результати можуть бути застосовані для підвищення ефективності використання аукціонів в економічній і фінансовій діяльності органів державної влади та приватних компаній.
This paper examinesthe nature of auctions as a selling mechanism. The author studies the essence ofterms and notions associated with the auction trade. According to the author, the main notions of auction trade include object of trade, seller, rules of auction, action, bidders, winner of auction, selling price and sale of the object of trade. Furthermore, the author defines and thoroughly analyzesthe fundamental characteristics of auctions, which include publicity, existence of commonly known auction rules, shortage of auctioned object, competition, price setting and market clearing. Based on those he suggestsgeneral definition of auctions as a special class of selling mechanisms. He also develops classification of the main formats of actions within the defined class of auction-like selling mechanisms. The results obtained in the paper may be applied to increase efficiency of using auctions in economic and financial transactions by government agencies and private enterprises.
Статья посвящена исследованию сущности аукционов как реализационного механизма. Автором рассмотрено смысловое наполнение понятийного аппарата аукционной торговли. К основным понятиям аукционной торговли автором отнесено: объект торгов, продавец, правила проведения торгов, аукционный торг, участники торга, победитель аукциона, цена реализации и реализация объекта торгов. Также, определены и детально проанализированы основные признаки аукционов, которые включают: публичность и наличие общеизвестных правил проведения торгов, дефицитность объекта торгов, конкурентность, ценообразование и установление рыночного равновесия. На их основе дано общее определение аукционам как особому классу реализационных механизмов. В рамках определенного класса аукцион-подобныхреализационных механизмов предложена классификация основных форматов проведения аукционных торгов. Полученные в статье результаты могут быть применены для повышения эффективности использования аукционов в экономической и финансовой деятельности органов государственной власти и частных компаний.
Description
Keywords
механізм реалізації, аукціон, правила проведення аукціону, аукціонний торг, формат торгів, об’єкт торгів, ціноутворення, ринкова рівновага, selling mechanism, auction, rules of auction, auction format, object of trade, price setting, market clearing, механизм реализации, аукцион, правила проведения аукциона, аукционный торг, формат торгов, объект торгов, ценообразование, рыночное равновесие
Citation
Кікоть О. Ю. Сутність і види аукціонів / О. Ю. Кікоть // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 50–63.