Випуск № 1 (25)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga Olegivna; Смирнова, Ольга Олеговна
  Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін національної економіки. Виникає суперечлива ілюзія зростання доходів національного бюджету, яка обумовлюється, передусім, інфляційними чинниками — зростанням цін, збільшенням податкової маси та дефіциту бюджету, оскільки інфляційні процеси значною мірою впливають на його витрати. Таким чином, діючий механізм ціноутворення відображає реальний стан ефективності економіки України, яка залишається неадекватною економічним умовам і завданням розвитку та не сприяє подоланню сучасної економічної кризи на національному рівні. У статті розглянуто сучасний стан ціноутворення в інвестиційній сфері України. Автор детально аналізує законодавчу та нормативну базу ціноутворення та його специфіку у вітчизняних умовах. Досліджуючи різні точки зору провідних економістів світу в галузі ціноутворення, автор розглядає можливість їх застосування в інвестиційному ціноутворенні в Україні. Стаття містить перелік методів регулювання ціноутворення та пропозиції автора по вдосконаленню ціноутворення в інвестиційній сфері.
 • Item
  Особливості аналізу маркетингового середовища агробізнесу України в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Єранкін, Олександр Олександрович; Yerankin, Oleksandr Oleksandrovych; Еранкин, Александр Александрович
  Стаття присвячена методичним проблемам аналізу маркетингового середовища агробізнесу в нових геополітичних умовах. Пропонується уточнити категорійний апарат, який допомагає вимірювати і визначати межі маркетингового середовища, оцінити вплив на агробізнес політичних ризиків, глобальних споживчих трендів, а також урахувати особливості діяльності в умовах глобалізації під час здійснення оцінки бізнес-середовища. У написанні статті використовувався діалектичний метод пізнання і системний підхід до вивчення економічних явищ, зокрема, методи наукової абстракції, інституційно-еволюційний, індукції та дедукції. Основним висновком статті є визначення обов’язковості вивчення впливу глобалізації та світових споживчих трендів під час аналізу маркетингового середовища агробізнесу в Україні. Головна цінність — розширення і зміна формату традиційних підходів до здійснення аналітичної роботи. Практичним значенням для підприємств агробізнесу є те, що вони повинні докорінно змінювати принципи розробки маркетингових стратегій з урахуванням трансформації маркетингового середовища під впливом глобального капіталу та особливостей лобістської діяльності фінансово-промислових груп в Україні.
 • Item
  Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Vоlоdymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна
  Метою даної статті є розкриття положень облікової політики в контексті НП(С)БОДС; завданням — визначити методичні елементи облікової політики в контексті їх змістовних складових і провести ідентифікацію кожного за наявності як одно-, так і багатоваріантності обліково-процедурних підходів за ним. У процесі опрацювання були використані загальнонаукові методи пізнання, а саме: синтез та аналіз, дедукція та індукція, моделювання, системно-структурний та абстрагування. Ідентифіковані та сформовані автором елементи облікової політики бюджетних установ за НП(С)БОДС у подальшій їх реалізації сприятимуть оптимізації бухгалтерського обліку виконання кошторису на практиці. У статті зроблено висновок про необхідність, в контексті тенденцій розвитку останнього, опрацювання питання професійного судження облікових працівників суб’єктів сектору загального державного управління. Дослідження елементів облікової політики бюджетних установ сприятиме розвитку як теоретичних засад їх обліку, так і його первинного організації.
 • Item
  Стратегічні підходи до підготовки фінансової та нефінансової звітності в Європейському Союзі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana Volodymyivna; Небыльцова, Оксана Владимировна
  Статтю присвячено концептуальним підходам щодо підготовки як річної фінансової звітності, так і розкриття нефінансової інформації відповідно до вимог спеціальних Директив у Європейському Союзі. Визначено, що здійснюючи імплементацію сучасної концепції соціальної відповідальності бізнесу, великі суб’єкти економічної діяльності зобов’язані готувати не-фінансову звітність, яка має містити інформацію щодо екологічних, соціальних питань. Вимоги щодо розкриття нефінансової інформації підлягають диференціації відповідно до таких критеріїв, як валюта балансу, чистий дохід від реалізації та середня кількість працюючих. Акцентовано увагу, що Директиви з обліку щодо річної фінансової звітності покладають зайвий тягар на малі та середні компанії, що обумовлює необхідність їх спрощення. Наведені підходи досліджено у контексті Стратегії розвитку ЄС до 2020 року, метою якої визначено зменшення адміністративного тягаря, покращення ділового середовища та сприяння інтернаціоналізації діяльності МСП.
 • Item
  Організація обліку в бюджетних установах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana Vitaliyiivna; Ларикова, Татьяна Витальевна; Шилко, Ірина Сергіївна; Shilko, Irina Sergeevna; Шилко, Ирина Сергеевна
  У статті досліджено сутність і значення організації бухгалтерського обліку, узагальнено її сутність як сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, яка впливає на успішність і розвиток діяльності бюджетних установ. В статті доповнено склад загальних і специфічних принципів організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, зокрема: принцип системності, який є важливою запорукою успішної організації бухгалтерського обліку, оскільки поєднує відділ бухгалтерського обліку з іншими структурними підрозділами; принцип плановості, який передбачає розробку планових програм удосконалення організації бухгалтерського обліку; принципи науковості та інноваційності, передбачають розробку інноваційних програм розвитку та автоматизації організації бухгалтерського обліку. У статті актуалізовано проблеми автоматизації організації бухгалтерського обліку, визначено важливість використання програмних продуктів і запропоновано етапи автоматизації організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, виконання яких забезпечить оперативний та ефективний процес збору, обробки та узагальнення інформації системи бухгалтерського обліку.
 • Item
  Загальний аналіз звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна
  Мета статті полягає у виробленні рекомендацій стосовно подальшого розвитку загального аналізу Звіту про фінансові результати. Для досягнення мети дослідження застосовуно методи системного і логічного підходу, порівняння, абсолютних і відносних показників, групування аналітичних даних. Основні результати: побудовано схему визначення сукупного доходу підприємства, яка може слугувати основою оновлення програми аналізу прибутковості його діяльності; подальшого розвитку надано методиці вертикального аналізу за рекласифікованими статтями Звіту про сукупний дохід, що дозволяє надати користувачеві інформацію щодо структури й динаміки доходів, витрат, прибутків, збитків підприємства. Результати дослідження можуть бути запроваджені в облікову практику підприємств і можуть бути використані в аудиті фінансової звітності. Використання отриманих результатів сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень за даними аналізу.Дослідження відзначається оригінальністю і самостійністю.
 • Item
  Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratiuk, Iryna Oleksandrivna; Кондратюк, Ирина Александровна; Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна
  Дане дослідження присвячене розвитку управлінського обліку у бюджетних установах і пошуку шляхів удосконалення обліку витрат в умовах модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Значну увагу у статті приділено систематизації класифікаційних ознак нефінансових активів, що є основою побудови уніфікованих підходів до обліку витрат у зв’язку з придбанням за плату окремих категорій нефінансових активів. Оновлення методології та методики обліку активів бюджетних установ обумовило потребу включення до їх первісної вартості крім суми витрат, сплачених постачальникам (продавцям), сум непрямих податків та інших витрат, пов’язаних з придбанням активів, що є новим для обліку в бюджетних установах. У зв’язку з цим, у статті обґрунтовано порядок включення витрат до первісної вартості окремих категорій нефінансових активів. Запропонований порядок розподілу транспортних витрат при одночасному транспортуванні кількох об’єктів основних засобів є внеском до формування управлінського аспекту обліку витрат бюджетної установи.
 • Item
  Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larisa Victorivna; Ивченко, Лариса Викторовна; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна
  Метою статті є формування науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств. На підставі дослідження сутності аналізу фінансового стану підприємств обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення його інформаційного та методичного забезпечення, а саме: при розгляді аналізу фінансового стану підприємства основним повинен бути системний підхід: вивчення взаємозв’язків системи аналізу і системи підприємства через діяльність апарату управління; якість управлінських рішень залежить від адекватності аналітичних висновків, одержаних на основі інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану. Пріоритетним напрямом удосконалення інформацій ного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану, здатного на практиці реалізовувати принципи ефективного управління, є необхідність використання фінансової звітності як основного джерела інформації при проведенні аналізу фінансового стану. Викладені напрями дозволять покращити інформаційне і методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств, а їх використання в практичній діяльності забезпечить підвищення якісного рівня управління підприємством, наслідком чого є створення необхідних умов для досягнення мети діяльності суб’єкта господарювання.
 • Item
  Сучасний досвід формування системи забезпечення економічної безпеки в страхових компаніях України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Гнилицька, Лариса Володимирівна; Hnylytska, Larysa; Гнилицкая, Лариса Владимировна; Савельєва, Анна Володимирівна; Savelieva, Anna Vladimirovna; Савельева, Анна Владимировна
  У статті розкрито методологічні основи формування системи забезпечення економічної безпеки страхової компанії, охарактеризовано складові елементи цієї системи, вивчено підходи до її побудови на сучасному етапі розвитку страхового бізнесу в Україні. Встановлено, що система забезпечення економічної безпеки страхової компанії має прямий причинно-обумовлений зв’язок з іншими забезпечуючими системами компанії і представляє сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих суб’єктів забезпечення безпеки, що мають спільні цілі, ресурси, технології і методи протидії реальним і потенційним загрозам страховому бізнесу. У результаті проведеного дослідження доведено, що ефективність функціонування системи економічної безпеки страхової компанії визначається її можливістю з найбільшою результативністю протистояти чинникам зовнішніх і внутрішніх загроз страховому бізнесу, що дозволить уникнути втрат у зниженні прибутковості компанії. Встановлено, що в сучасних економічних умовах до найістотніших чинників загроз страховому бізнесу відносять: корупцію при складанні договорів страхування і оформленні страхових випадках, витік комерційної інформації на користь конкурентів, недобросовісну конкуренцію в частині демпінгу страхових тарифів і програм, вживання адміністративного ресурсу з боку конкурентів, необґрунтовані перевірки з боку контролюючих органів.
 • Item
  Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn; Безверхий, Константин Викторович
  У статті розглянуто соціальну звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку. Метою дослідженняє удосконалення розробки коефіцієнтів і методику їх оцінки, що відображають рівень соціальної відповідальності підприємств і відображення їх у звітності. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання соціальної звітності суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку. У результаті проведеного дослідження: а) визначено, що соціальна звітність є індикатором соціальної відповідальності бізнесу (на скільки бізнес відкритий до суспільства), а отже складовою інтегрованої звітності підприємства, що виражається у поєднанні фінансових і нефінансових показників суб’єкта господарювання; б) запропоновано інформаційні джерела для розрахунку коефіцієнтів,що відображають рівень соціальної відповідальності підприємств; в) висвітлено методику комплексної оцінки рівня соціальної відповідальності підприємства. Отриманий результат буде корисним для застосування в системі корпоративного управління суб’єктами господарювання різних галузей економіки. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність у відображенні соціальної відповідальності бізнесу в звітності.
 • Item
  Ефективність екологічного оподаткування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шако, Олена Анатоліївна; Shako, Olena Anatoliivna; Шако, Елена Анатольевна
  Метою статті є дослідження ефективності екологічних податків в України. Проведено кластерний аналіз регіонів України та доведено казуальність між екологічним оподаткуванням та індексом комфортності. Зроблено висновок про недостатню реалізацію принципу «забруднювач і користувач платить повну ціну». В Україні екологічні податки недостатньо проявляють динамічну ефективність в умовах нестачі фінансових ресурсів у підприємств. Для її активізації дія екологічних податків повинна бути посилена податковими пільгами екологічного спрямування, дослідження яких і є перспективою подальших досліджень. Практичне значення результатів полягає в тому, що підвищення ефективності екологічних податків сприятиме скороченню рівня забруднення довкілля і в результаті спричинить підвищення рівня здоров’я населення України. Оригінальність дослідження полягає в тому, що за показник соціально ефективного рівня забруднення було взято індекс комфортності життя населення.
 • Item
  До питання про бюджетне планування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Медвецький, Іван Андрійович; Medvetskyi, Ivan Andriyovich; Медвецкий, Иван Андреевич
  Дослідження розглядає наявні багатоаспектні проблеми теорії та практики українських реалій бюджетного планування. Автор ставив за мету дослідити бюджетне планування в Україні через призму підвищення його ефективності та результативності, реальності макроекономічних і макрофінансових показників, досягнення макростабілізації. Розглянуто думки науковців і практиків щодо бюджетного планування в Україні, в свою чергу висловлено критичні думки автора статті. Дослідження має науково-практичні результати та потребує подальшого аналізу. Проблематика бюджетного планування в Україні є вкрай актуальна в сьогоднішніх умовах макроекономічної та макрофінансової нестабільності. Особливу увагу зосереджено на реальності макропоказників і необхідності в їх транспарентності для суспільства, на ефективності та результативності середньострокового і стратегічного бюджетного планування держави. Виходячи з реалій сьогоднішнього становища економіки та фінансів висловлені критичні думки щодо макроекономічних і макрофінансових показників, можливих тенденцій і прогнозів подальшого розвитку української держави. Запропоновано деякі напрямки удосконалення бюджетного планування в Україні.
 • Item
  Організація міжбюджетних відносин між бюджетом міста Києва та державним бюджетом України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Ламський, Максим Дмитрович; Lamskiy, Maxim Dmitrovich; Ламский, Максим Дмитриевич
  У статті досліджено особливості розвитку міжбюджетних відносин між бюджетом міста Києва та державним бюджетом України, виявлено проблеми сучасної системи міжбюджетних відносин. Методика дослідження ґрунтується на системному підході до використання різних методик щодо оцінки показників ефективності формування та виконання місцевих бюджетів, зокрема, статистичних та економіко-математичних методів дослідження, методу порівняльного аналізу. Мета даного дослідження полягає в окресленні методологічних засад з розбудови механізму міжбюджетних відносин, що враховували б не тільки об’єктивні економічні умови, а й низку суб’єктивних чинників у системі формування ефективності взаємовідносин бюджету міста Києва з державним бюджетом України. Значна перевага делегованих повноважень, постійна недостатність фінансових ресурсів для їхньої реалізації на мінімальному гарантованому законодавством рівні є основними проблемами місцевого самоврядування впродовж існування незалежної держави. Розв’язання цих проблем створило б передумови для ефективного використання фінансових ресурсів, підвищення зацікавленості місцевих органів влади у нарощуванні власної дохідної бази. В результаті проведеного дослідження сформовано пропозиції щодо удосконалення міжбюджетних відносин на сучасному етапі реформування бюджетної політики України.
 • Item
  Модель оптимізації витрат на інноваційну діяльність фінансової установи на ринку фінансових послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana Andriyivna; Мацук, Зоряна Андреевна
  У статті здійснено аналіз інновацій у контексті формування інноваційної діяльності фінансової установи на ринку фінансових послуг, що є основою формування її ефективної інвестиційної політики. З метою удосконалення методики фінансового аналізу на етапі фінансового планування автором запропоновано використання показника коефіцієнта генерації доходів від інноваційної діяльності, який показує розмір доходів установи від інноваційної діяльності, що припадають на 1 гривню відповідних витрат на інноваційну діяльність попереднього періоду. Для розрахунку оптимального обсягу витрат фінансової установи на інноваційну діяльність автором розроблена модель розрахунку обсягу витрат фінансової установи на інноваційну діяльність, яка теоретично включає п’ять етапів. Доведено, що застосування даної моделі дозволить сформувати оптимальний обсяг витрат фінансової установи за видами інноваційних продуктів і, відповідно, до особливостей її інституційної одиниці. Запропонована методика оптимізації обсягу витрат фінансової установи на інноваційну діяльність є одним з підходів, на основі яких виникає можливість побудови ефективної інноваційної політики установи та є позитивним кроком на шляху удосконалення інноваційного процесу на рівні суб’єкта ринку фінансових послуг.
 • Item
  Сутність і види аукціонів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кікоть, Олександр Юрійович; Kikot, Oleksandr Yuriyovych; Кикоть, Александр Юрьевич
  Статтю присвячено дослідженню сутності аукціонів як реалізаційного механізму. Автором розглянуто сутнісне наповнення понятійного апарату аукціонної торгівлі. До основних понять аукціонної торгівлі автором віднесено: об’єкт торгів, продавець, правила проведення торгів, аукціонний торг, учасники торгів, переможець аукціону, ціна реалізації та реалізація об’єкту торгів. Також, визначено та детально проаналізовано основні ознаки аукціонів, які включають: публічність і наявність загальновідомих правил проведення торгів, дефіцитність об’єкту торгів, конкурентність, ціноутворення та встановлення ринкової рівноваги. На їх основі автором запропоновано загальне визначення аукціонів як особливого класу реалізаційних механізмів. У рамках визначеного класу аукціон-подібних реалізаційних механізмів наведено класифікацію основних форматів проведення аукціонних торгів. Отримані в статті результати можуть бути застосовані для підвищення ефективності використання аукціонів в економічній і фінансовій діяльності органів державної влади та приватних компаній.