Соціальний потенціал сталого розвитку та вимоги до особистого чинника виробництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сутність соціального потенціалу, його складових. Визначено його роль у забезпеченні сталого розвитку. Сформульовано основні вимоги до особистого чинника виробництва в контексті потреб сталого розвитку.
The article investigates the nature of social potential and its components. This work defines its role in ensuring sustainable development. Author accents on the main requirements for the personal factor of production in the context of the needs of sustainable development.
В статье исследована сущность социального потенциала, его составляющих. Определена его роль в обеспечении устойчивого развития. Сформулированы основные требования относительно личного фактора производства в контексте потребностей устойчивого развития.
Description
Keywords
соціальний потенціал, сталий розвиток, особистий чинник виробництва, підприємець, працівник, споживач, social potential, sustainable development, personal factor of production, entrepreneur, employee, consumer, социальный потенциал, устойчивое развитие, личный фактор производства, предприниматель, работник, потребитель
Citation
Антонюк В. П. Соціальний потенціал сталого розвитку та вимоги до особистого чинника виробництва / В. П. Антонюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 51-60.