Потребность в труде в структуре человеческого потенциала

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статье рассмотрена потребность человека в труде. Раскрыта эволюция взглядов на место потребностей в структуре человеческого потенциала. Показаны особенности проявления потребностей в условиях интеллектуализации общественного воспроизводства.
The article discusses the need for human labor. Disclosed evolution views on the place needs the structure of human potential. Showing the features of display needs under intellectualization of social reproduction.
У статті розглянуто потребу людини в праці. Розкрито еволюція поглядів на місце потреб у структурі людського потенціалу. Показано особливості прояву потреб в умовах інтелектуалізації суспільного відтворення.
Description
Keywords
потребность в труде, реализация потребностей, человеческий потенциал, система потребностей, личное потребление, need for labor, implementation needs, human potential, system needs, private consumption, потреба в праці, реалізація потреб, людський потенціал, система потреб, особисте споживання
Citation
Тютюнникова С. В. Потребность в труде в структуре человеческого потенциала / С. В. Тютюнникова, А. О. Ганжерли // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 213-217.