Концептуальні підходи щодо розподілу непрямих витрат промислових підприємств для визначення повної собівартості продукції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто методику розподілу непрямих витрат промислових підприємств для визначення собівартості одиниць продукції.
The article deals with the method of distribution of indirect costs of industrial enterprises for determining the unit cost of production.
В статье рассмотрена методика распределения косвенных расходов промышленных предприятий для определения себестоимости единицы продукции.
Description
Keywords
витрати, непрямі витрати, розподіл витрат, повна собівартість продукції, ставка розподілу, costs, indirect costs, cost assignement, total cost, indirect cost allocation rate, расходы, косвенные расходы, распределение расходов, полная себестоимость продукции, ставка распределения
Citation
Безверхий К. В. Концептуальні підходи щодо розподілу непрямих витрат промислових підприємств для визначення повної собівартості продукції / К. В. Безверхий // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 344–355.