Важливість створення лінгвопрофесійного середовища для формування комунікативної компетенції у студентів економічних ВНЗ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Предметом розгляду статті є питання ефективного розвитку навичок мовного спілкування у студентів економічних внз, які вивчають професійну іноземну мову та стикаються із численними проблемами на етапі засвоєння професійної лексики, ведення наукових дискусій тощо. Розглядаються переваги та недоліки вивчення іноземної мови через зміст спеціальності. Для забезпечення ефективного формування комунікативної компетенції пропонується програма навчання, що враховує міждисциплінарні зв’язки, а також поєднання традиційних та сучасних методів викладання, які базуються на комунікативній лінгводидактичній моделі мови.
The article deals with the problem of efficient development of speaking practice skills among the students of non-linguistic educational institutions, who learn a professional foreign language and face a lot of problems at the stage of a particular vocabulary mastering, scientific disputes discussion etc. Advantages and disadvantages of a foreign language mastering through the contents of a chief subject are considered. It is suggested to use the educational programme which takes into consideration both interdisciplinary contacts and a combination of traditional and modern teaching methodsbased on a communicative didactic-linguistic model to support efficient creation of communicative competence.
Предметом рассмотрения статьи является вопрос эффективного развития навыков речевого общения у студентов экономических вузов, которые изучают профессиональный иностранный язык и сталкиваются с множеством проблем на этапе освоения профессиональной лексики, ведения научных дискуссий и т.д. Рассматриваются преимущества и недостатки изучения иностранного языка через содержание специальности. Для обеспечения эффективного формирования коммуникативной компетенции предлагается программа обучения, которая учитывает междисциплинарные связи, а также сочетание традиционных и современных методов преподавания, основанных на коммуникативной лингводидактической модели языка.
Description
Keywords
комунікативна компетенція, фахова дисципліна, звужування мовного обсягу, практичні навички спілкування, диференційний підхід, міждисциплінарний підхід, лінгвістичний складник, лінгводидактична модель, лінгвосоціокультурний метод, language skills, special subject, reduction of language scope, practical communication skills, differentiated approach, interdisciplinary approach, linguistic component, didactic-linguistic model, linguistic sociocultural method, коммуникативная компетенция, специальный предмет, сужение языкового объема, практические навыки общения, дифференцированный подход, междисциплинарный подход, лингвистическая составляющая, лингводидактическая модель, лингвосоциокультурный метод
Citation
Василенко І. О. Важливість створення лінгвопрофесійного середовища для формування комунікативної компетенції у студентів економічних ВНЗ / І. О. Василенко // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 235–240.