Консультаційна модель механізму впровадження інноваційних форм інституту зайнятості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-10-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Показано методологію створення та використання консультаційної моделі механізму впровадження інноваційних форм інституту зайнятості, яку представлено у потоковому вигляді та у графічній формі. Дано класифікацію потоків консультаційних послуг механізму, основних функцій та операцій моделі, а також ефекту від її використання.
Methodology of creation and use of consultative model of mechanism of introduction of innovative forms of institute of employment is shown in the article. A model is presented in a stream kind and in a graphic form. Classification of streams of consultative services of mechanism is given, basic functions and operations of model, and also effect from its use are considered in the work.
Показана методология создания и использования консультационной модели механизма внедрения инновационных форм института занятости. Модель представлена в потоковом виде и в графической форме. Дана классификация потоков консультационных услуг механизма, основных функций и операций модели, а также эффекта от ее использования.
Description
Keywords
інститут зайнятості, інноваційні форми, консультаційний механізм, потік, модель, institute of employment, innovative forms, consultative mechanism, stream, model, институт занятости, инновационные формы, консультационный механизм, поток, модель
Citation
Борецька Н. П. Консультаційна модель механізму впровадження інноваційних форм інституту зайнятості / Н. П. Борецька, Г. О. Крапівіна // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 41-52.