Удосконалення інституціональних засад управління соціальним партнерством в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена проблемам і напрямкам розвитку з удосконалення інституціональних засад соціального партнерства в Україні. На основі аналізу стану соціального партнерства, роблено висновки щодо подальшого удосконалення інституціональної системи соціального партнерства.
The article is devoted to the problems and directions of the development to improve the institutional framework of partnership in Ukraine. Based on the analysis of social partnership conclusions for the further improvement of the institutional system of social partnership are presented in the work.
Статья посвящена проблемам и направлениям развития, касающихся усовершенствования институциональных основ социального партнерства в Украине. На основе анализа состояния социального партнерства делаются выводы о дальнейшем усовершенствовании институциональной системы социального партнерства.
Description
Keywords
соціальне партнерство, інститути, інституціональні засади, удосконалення, напрями розвитку, social partnership, institutions, institutional framework, perfection, directions of the social partnership, социальное партнерство, институты, институциональные основы, усовершенствование, направления развития
Citation
Мартиненко М. М. Удосконалення інституціональних засад управління соціальним партнерством в Україні / М. М. Мартиненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 124-131.