Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність, види, типи та форми прояву

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено соціальний капітал як систему соціальних взаємозв’язків. Визначено роль соціального капіталу в умовах становлення інформаційного суспільства, ідентифіковано його потенціал, межі та механізми застосування як новітнього економічного ресурсу, що визначає пріоритети в спрямуванні інвестицій та наповнює новим гуманістичним змістом економічний прогрес.
The article examined social capital as a system of social relationships, defined the role of social capital in terms of information society, identified its potential and the mechanism of the use as the latest economic resource that defines the priorities in the direction of investments, and fills the new humanistic sense of economic progress.
В статье исследован социальный капитал как система социальных взаимосвязей, определено роль социального капитала в условиях становления информационного общества, идентифицировано его потенциал, границы и механизм использования как новейшего экономического ресурса, что определяет приоритеты в направлении инвестиций и наполняет новым гуманистическим смыслом экономический прогресс.
Description
Keywords
соціальний капітал, людський капітал, соціальні мережі, довіра, social capital, human capital, social networks, trust, социальный капитал, человеческий капитал, социальные сети, доверие
Citation
Бойко М. М. Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність, види, типи та форми прояву / Бойко М. М. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 176–181.