Ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Abstract
Приведено генезис етимології категорії “ризик”. Приведено основні причини виникнення ризиків у сучасній банківській діяльності. Наведено розподіл видів ризиків за учасниками ринку іпотечного кредитування залежно від обраної моделі. Проведено аналіз ризиків, характерних для іпотечного кредитування. Розглянуто і запропоновано методи управління цими ризиками та наведено шляхи підвищення ефективності функціонування іпотечного кредиту.
The origin etymology of the category “hazard” is cited. The basic reasons of hazards rising in the modern banking activity are given. The allocation of hazard kinds according to the market participants of the mortgage crediting due to the chosen model is given. The analyses of typical mortgage crediting hazards were held, the methods of management of these hazards were suggested, and the ways of effectiveness increasing of mortgage crediting operations were offered.
Приведён генезис этимологии категории “риск”. Приведены основные причины возникновения рисков в современной банковской деятельности. Представлено распределение видов рисков за участниками рынка ипотечного кредитования в зависимости от выбранной модели. Приведён анализ рисков, характерных для ипотечного кредитования. Рассмотрены и предложены методы управления этими рисками и приведены пути повышения эффективности функционирования ипотечного кредита.
Description
Keywords
кредитний ризик, ринковий ризик, ризик процентної ставки, ризик ліквідності, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик, crediting hazard, market hazard, interest rate hazard, liquidity hazard, currency hazard, reputation hazard, hazard of law, кредитный риск, рыночный риск, риск процентной ставки, риск ликвидности, валютный риск, операционно-технологический риск, риск репутации, юридический риск, operation-technological hazard
Citation
Мельнічук Н. О. Ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні/ Н. О. Мельнічук //Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – Одеса: Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2014. - . – Т. 19. – С. 120.