Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено результати дослідження динамічних еволюційних процесів трофічних відносин між популяціями підприємств. Побудовано модель поведінки економічної системи на основі диференціальних рівнянь, що враховує динаміку питомих доходів конкуруючих популяцій підприємств у відносинах протокооперації, нелінійності зростання та конкуренції і може застосовуватися для аналізу динаміки перехідних процесів у різних сценаріях життєвих циклів, а також для прогнозування синергетичного ефекту злиття та поглинання. Проведено біфуркаційний аналіз можливих сценаріїв динамічних режимів проходження процесів злиття та поглинання з використанням нейромережевої системи розпізнавання образів. З цією метою у статті побудовано самоорганізаційну карту Кохонена, яка здійснювала розпізнавання фазових портретів біфуркаційних діаграм життєвого циклу підприємств за п’ятьма окремими класами, відповідно до сценаріїв їх розвитку. У результаті проведеного експериментального дослідження виявлено характерні режими перебігу еволюції економічних систем, зроблено висновки щодо механізмів впливу зовнішнього середовища та внутрішньої структури на режим еволюції популяцій підприємств. The article highlights the results of a study of the dynamic evolutionary processes of trophic relations between populations of enterprises. A model based on differential equations is constructed, which describes the economic system and takes into account the dynamics of the specific income of competing populations of enterprises in relations of protocooperation, nonlinearity of growth and competition. This model can be used to analyze the dynamics of transient processes in various life cycle scenarios and predict the synergistic effect of mergers and acquisitions. A bifurcation analysis of possible scenarios of dynamic modes of merger and acquisition processes using the neural network system of pattern recognition was carried out. To this end, a Kohonen self‐organizing map has been constructed, which recognizes phase portraits of bifurcation diagrams of enterprises life cycle into five separate classes in accordance with the scenarios of their development. As a result of the experimental study, characteristic modes of the evolution of economic systems were revealed, and also conclusions were made on the mechanisms of influence of the external environment and internal structure on the regime of evolution of populations of enterprises. Статья освещает результаты исследования динамических эволюционных процессов трофических отношений между популяциями предприятий. Построено модель поведения экономической системы на основе дифференциальных уравнений, которая учитывает динамику удельных доходов конкурирующих популяций предприятий в отношениях протокооперации, нелинейности роста и конкуренции и может применяться для анализа динамики переходных процессов в различных сценариях жизненных циклов, а также прогнозирования синергетического эффекта слияния и поглощения. Проведен бифуркационный анализ возможных сценариев динамических режимов прохождения процессов слияния и поглощения с использованием нейро‐сетевой системы распознавания образов. С этой целью в статье построено самоорганизующуюся карту Кохонена, осуществляющую распознавание фазовых портретов бифуркационных диаграмм жизненного цикла предприятий по пяти отдельным классам в соответствии со сценариями их развития. В результате проведенного экспериментального исследования выявлено характерные режимы протекания эволюции экономических систем, сделано выводы о механизмах воздействия внешней среды и внутренней структуры на режим эволюции популяций предприятий.
Description
Keywords
моделювання, еволюція, злиття, поглинання, самоорганізація, карта Кохонена, біфуркаційний аналіз, атрактор, modeling, evolution, merger, acquisition, selforganization, Kohonen map, bifurcation analysis, attractor, моделирование, эволюция, слияние, поглощение, самоорганизация, карта Кохонена, бифуркационный анализ, аттрактор
Citation
Іванченко Г. Ф. Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств / Г. Ф. Іванченко, С. С. Ващаєв // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 7. – С. 78–110.