Кафедра інформаційних систем в економіці

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 342
 • Item
  Генеративний штучний інтелект в цифровій трансформації університетів: генератори та детектори
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку екосистеми цифрової реклами
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Помазун, Оксана Миколаївна; Pomazun, Oksana; Помазун, Оксана Николаевна; Мозгаллі, Ольга Петрівна; Mozghalli, Olha; Мозгалли, Ольга Петровна; Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovyk, Yurii; Лозовик, Юрий Николаевич; Олійник, П. В.; Oliinyk, P.
  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку екосистеми цифрової реклами. Визначено суть цифрової реклами як маркетингової стратегії, призначеної для просування бренду, продукту чи послуги шляхом застосування цифрових технологій. Досліджено статистичні показники зростання ринку цифрової реклами та витрат на неї. Розглянуто основні рівні екосистеми цифрової реклами та її складові, які включають: ринок, дані, покупці, постачальники, користувачі інструменти та маркетингові технології. Досліджено основні переваги взаємовідносин учасників ринку цифрової реклами як екосистеми: можливість точно виміряти продуктивність та ефективність реклами, можливість оброблення великих даних та цифрової аналітики. Визначено риси програмної та нетівної реклами. Розглянуто основні загрози та ризики, які можуть виникати в процесі функціонування екосистеми: рекламне шахрайство, пов’язане з ботами, використання користувачами програмного забезпечення, яке блокує рекламу, конкуренція з боку традиційних каналів, забезпечення конфіденційності і безпеки даних. Окреслені основні напрямки подальших досліджень: дослідження процесів взаємодії учасників екосистеми із застосуванням технологій аналізу великих даних, штучного інтелекту, машинного навчання, визначення шляхів зменшення ризиків та забезпечення інформаційної безпеки екосистеми цифрової реклами. The current trends in the development of the digital advertising ecosystem are examined in the article. The essence of digital advertising is determined as a marketing strategy designed to promote a brand, product or service through the use of digital technologies. Online advertising is done through the following digital technologies: digital video, search engine, social media, digital banners, digital audio, digital ads, television, in-app advertising, influencer advertising, etc. The statistical indicators of the growth of the digital advertising market and its costs have been studied. It has been determined that in 2023, spending on digital advertising in the digital advertising market will exceed 600 billion US dollars, with average per-user advertising expenditures in the programmatic advertising market reaching $58.99 US dollars. Significant growth in programmatic advertising is anticipated. According to market analysis, the most prevalent digital advertising formats worldwide are search advertising, mobile advertising, social media, video advertising, and banner advertising. The main levels of the digital advertising ecosystem and its components are considered, which include: market, data, buyers, suppliers, user tools and marketing technologies. The main advantages of the relationship between participants of the digital advertising market as an ecosystem are identified: the ability to accurately measure the performance and advertising effectiveness, the ability to process big data and digital analytics. The connection between buyers, sellers, and clients of digital advertising is facilitated through advertising technologies (AdTech) using. It has been identified that the advertising services market which employs AdTech has transformed into the form of programmatic and native advertising. Features of programmatic and native advertising are defined. The main threats and risks that may arise during the functioning of the ecosystem are identified: advertising fraud related to bots, the use of software that blocks advertising by users, competition from traditional channels, ensuring confidentiality and data security. The main directions of further research are outlined: the study of the interaction processes of ecosystem participants using the technologies of big data analysis, artificial intelligence, machine learning, determining ways to reduce risks and ensuring information security of the digital advertising ecosystem.
 • Item
  Технологічні драйвери цифрової трансформації: цифрові двійники
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
  До числа технологічних інструментів цифрової трансформації соціально-економічних систем — технологічних драйверів — відносяться і цифрові двійники. Цифрові двійники — це нова технологія, що забезпечує складну взаємодію між живими або неживими фізичними об’єктами та їх віртуальними копіями. Розглянуто суть цифрових двійників, класифікацію та приклади компаній-провайдерів, які займаються розробкою та впровадженням програмних платформ для цифрових двійників. Digital twins are among the technological tools of digital transformation of socio-economic systems — technological drivers. Digital twins are a new technology that provides complex interaction between living or inanimate physical objects and their virtual copies. The essence of digital twins, classification and examples of provider companies engaged in the development and implementation of software platforms for digital twins are considered.
 • Item
  Нейромережа: забезпечення військового захисту
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04) Волкова, Наталія Вікторівна; Volkova, Nataliia; Волкова, Наталия Викторовна; Савінков, Н. Д.
 • Item
  Оптимізація маркетингових стратегій підприємства на основі моніторингу електронних ЗМІ
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04) Ахмедов, Ренат Рамазанович; Akhmedov, Renat; Гадзіна, С. М.
 • Item
  Розробка імперативної стратегії управління економічною безпекою підприємства
  (Видавничий дім «Гельветика», 2014) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Іванченко, Н. О.; Ivanchenko, N.
  У статті обгрунтовано доцільність використання імперативної стратегії управління економічної безпеки підприємства. Визначені завдання імперативної стратегії та шляхи регулювання дій досягнення встановлених цілей розвитку підприємства. Запропоновано імперативну семантико-фреймову модель управління економічною безпекою підприємства, яка повинна враховувати як перспективні цілі, так і вибір шляхів і засобів до їх досягнення. Зазначено, що здійснення інноваційних змін у компаніях слід розглядати як попереджуючі реакції на виклики навколишнього середовища. Проаналізовано компоненти імперативної стратегії економічної безпеки підприємства. The paper proved the feasibility of using peremptory strategy of economic security. Defined task imperative strategies and ways of regulating actions achieving the goals of the enterprise. A mandatory semantic frame model management of economic security that enterprises should consider both long-term goals and the choice of ways and means to achieve them. It is noted that the implementation of innovative changes in the companies to be seen as proactive response to the challenges of the environment. Analyzed components imperative strategy of economic security. В статье обоснована целесообразность использования императивной стратегии управления экономической безопасности предприятия. Определены задачи императивной стратегии и пути регулирования действий достижения установленных целей развития предприятия. Предложена императивная семантико-фреймовая модель управления экономической безопасностью предприятия, которая должна учитывать как перспективные цели, так и выбор путей и средств к их достижению. Указано, что осуществление инновационных изменений в компаниях следует рассматривать как предупреждающие реакции на вызовы окружающей среды. Проанализированы компоненты императивной стратегии экономической безопасности предприятия.
 • Item
  Low-code-технології в академічній аналітиці
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
  Якість управління університетами залежить від ефективності використання сучасних інформаційних систем. Для отримання звітної інформації про виконання педагогічних навантажень пропонується інформаційно-аналітична підсистема на основі low-code-технології. Quality of management universities depends on the efficiency of using modern information systems. To receive reporting information on execution teaching loads are offered information and analytical subsystem based on low-code technology.
 • Item
  Цифрова трансформація систем менеджменту в екологічній сфері
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
  До числа актуальних задач, які потрібно невідкладно вирішувати суспільству, слід віднести екологічні, і, зокрема, пов’язані з поводженням з відходами промислового і побутового походження. Дієвим способом вирішення цих задач є впровадження сепарованого збору продуктів життєдіяльності населення і їх транспортування із перспективою подальшої переробки. На ринку є достатньо компаній, які займаються цим видом бізнесу. Успішність їх діяльності головним чином залежить наявної системи менеджменту (СМ). Підвищенню ефективності СМ повинна сприяти цифрова трансформація, інструментом реалізації якої можуть виступати low-code-технології. Among the urgent problems that need to be solved urgently by society, one should include ecological ones, and, in particular, those related to the management of industrial and household waste. An effective way to solve these problems is the introduction of separate collection of the products of life of the population and their transportation with the prospect of further processing. There are enough companies in the market that are engaged in this type of business. The success of their activities mainly depends on the existing management system (MS). Digital transformation should contribute to the improvement of the efficiency of SM, and low-code technologies can be a tool for its implementation.
 • Item
  Бази даних NoSQL і NewSQLВ системах Big Data
  (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05-20) Ситник, Ніна Василівна; Sytnyk, Nina; Сытник, Нина Васильевна
 • Item
  Сучасні напрями розвитку концепції баз даних
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Ситник, Ніна Василівна; Sytnyk, Nina; Сытник, Нина Васильевна
 • Item
  Концепція та методології системного інжинірингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, Olha; Денисова, Ольга Александровна
 • Item
  Концептуальні засади управління інформаційними ресурсами для забезпечення процесів діяльності університету в контексті розвитку цифрової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Степаненко, (Мозгаллі) Ольга Петрівна; Мозгаллі, Ольга Петрівна; Mozghalli, Olha; Мозгалли, Ольга Петровна
 • Item
  Системи та технології цифрової обробки інформації на основі алгоритмів перетворення Фур’є
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович; Погорєловська, Ірина Дем'янівна; Pohorielovska, Iryna
 • Item
  Моделювання та інформаційна підтримка створення високотехнологічних виробничих систем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович; Зінов’єва, Ірина Сергіївна; Zinovieva, Іryna; Зиновьева, Ирина Сергеевна; Помазун, Оксана Миколаївна; Pomazun, Oksana; Помазун, Оксана Николаевна; Бібко, О. О.
 • Item
  Концепція розвитку інформаційних управляючих систем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Курков, Максим Семенович; Kurkov, Maksym
 • Item
  Комп’ютерна архітектура мультиагентної системи підтримки прийняття рішень у процесі управління інноваційними кластерами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04) Мельников, В. В.; Гужва, Володимир Михайлович
 • Item
  Адаптивний логістичний контролінг як складова комплексної антикризової стратегії логістичної інформаційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04) Кустаровський, Олександр Дмитрович; Kustarovskyi, Oleksandr; Краснюк, Максим Тарасович
 • Item
  Розвиток Agile-маркетингу в контексті становлення цифрової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04) Котлярова, Юлія Олександрівна; Kotliarova, Yuliia; Котлярова, Юлия Александровна; Тішков, Богдан Олександрович
 • Item
  Концептуальні засади стійкого розвитку банків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04) Гіваргізов, І. Г.; Устенко, Станіслав Веніамінович
 • Item
  Розвиток реклами з використанням інформаційних систем маркетингу великих підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04) Ахмедов, Ренат Рамазанович