Освіта для населення третього віку як сучасний демоекономічний імператив

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано необхідність пріоритетного розвитку системи освіти для літніх людей в умовах прогресуючого демографічного старіння. Освітуа для населення третього віку розглянуто у контексті підвищення конкурентоспроможності літніх працівників та як засіб соціальної адаптації й інтеграції осіб похилого віку. Проаналізовано особливості навчальної та творчої активності літніх осіб в Україні, стан освіти для літніх і перспективи її розвитку.
The necessity of the priority development of education for the elderly in conditions of rapid demographic aging is substantiated. Education for the elderly population is considered in the context of improving the competitiveness of older employees, as well as a tool for social adaptation and integration of the elderly. Particular qualities of learning and creative activity of the elderly in Ukraine, the state of the education system for the elderly and the prospects for its development are analyzed.
Обосновывается необходимость приоритетного развития системы образования для пожилых людей в условиях прогрессирующего демографического старения. Образование для населения третьего возраста рассматривается в контексте повышения конкурентоспособности пожилых работников, а также как инструмент социальной адаптации и интеграции лиц пожилого возраста. Анализируются некоторые особенности учебной и творческой активности пожилых в Украине, состояние системы образования для пожилых и перспективы ее развития.
Description
Keywords
освіта для населення третього віку, демографічне старіння, конкурентоспроможність літніх працівників, професійна освіта впродовж життя, соціальна інтеграція літніх осіб, еducation for elderly population, demographic aging, competitiveness of older employees, lifetime professional education, social integration of elderly, образование для населения третьего возраста, демографическое старение, конкурентоспособность пожилых работников, профессиональное образование в течение жизни, социальная интеграция пожилых лиц
Citation
Курило І. О. Соціальні пільги в Україні: аналітичний огляд / І. О. Курило, С. Ю. Аксьонова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 114-120.