Еволюція сучасних концепцій маркетингу на ринку послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Abstract
У статті розглянуто еволюцію маркетингових концепцій та досліджено значення категорії послуга в них. Проаналізовано роль і зміст категорії «комунікація» залежно від епохи розвитку суспільства. Зазначено сучасні маркетингові концепції на ринку послуг.
The article on the evolution of marketing concepts and research service category value in them. The role and the term «communication» depending on the era of development. Marked modern marketing concept in the market.
Description
Keywords
концепція, послуга, комунікація, еволюція концепцій маркетингу, фрагментарний маркетинг, сучасні концепції маркетингу, маркетинг як функція підприємством, маркетинг система управління підприємством, concept, service, communication, evolution of marketing concepts, marketing fragmented, modern marketing concepts, marketing as a function of enterprise, marketing management system
Citation
Ремезь Ю. Б. Еволюція сучасних концепцій маркетингу на ринку послуг / Ю. Б. Ремезь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 618–628.