Щодо оцінки якості роботи кадрових служб

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано необхідність впровадження системи збалансованих показників ефективності для оцінки якості роботи кадрових служб / відділів на підприємстві з урахуванням принципу соціокультурної ідентичності та концепцій якості трудового життя працівників і людського капіталу; розроблено алгоритм проведення оцінки якості роботи кадрових служб / відділів.
In article need of introduction of system of the balanced indicators of efficiency for an assessment of quality of work HR departments at the enterprise taking into account the principle of sociocultural identity and the concepts of quality of labor life of workers and human capital is proved; the algorithm of carrying out an assessment of quality of work HR departments is developed.
В статье обоснована необходимость внедрения системы сбалансированных показателей эффективности для оценки качества работы кадровых служб / отделов на предприятии с учетом принципа социокультурной идентичности и концепций качества трудовой жизни работников и человеческого капитала; разработан алгоритм проведения оценки качества работы кадровых служб / отделов.
Description
Keywords
кадрова служба, управління персоналом, ефективність, оцінка, збалансована система показників, hr department, human resource management, efficiency, assessment, balanced system of indicators, кадровая служба, управление персоналом, эффективность, оценка, сбалансированная система показателей
Citation
Польова В. В. Щодо оцінки якості роботи кадрових служб / В. В. Польова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 390-396.