Пріоритети забезпечення економічної безпеки країни та шляхи їх реалізації в контексті членства у світовій організації торгівлі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито значення передумов і чинників, що впливають на формування стратегічних пріоритетів економічної безпеки країни в умовах СОТ. Досліджені умови реалізації національних економічних інтересів у регулятивній системі СОТ.
Priorities for ensuring the economic security of the country and ways of their implementation in the context of membership of the world trade organization. Disclosed value of assumptions and factors, influencing the formation of strategic priorities of the country’s economic security in the conditions of the WTO. Analysis of conditions for the implementation of national economic interests in the regulatory system of the WTO.
Раскрыто значение предпосылок и факторов, влияющих на формирование стратегических приоритетов экономической безопасности страны в условиях ВТО. Анализированы условия реализации национальных экономических интересов в регулятивной системе ВТО. Обоснована необходимость упреждения внешних угроз национальным интересам и экономической безопасности государства.
Description
Keywords
СОТ, економічна безпека, глобалізація, національні економічні інтереси, WTO, economic security, globalization, national economic interests, ВТО, экономическая безопасность, глобализационные процессы, национальные экономические интересы
Citation
Муталiмов В. А. Пріоритети забезпечення економічної безпеки країни та шляхи їх реалізації в контексті членства у світовій організації торгівлі / В. А. Муталiмов, Ф. Х. Юсуфова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 31–40.