Випуск № 28

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Ринок цільових облігацій в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-16) Петренко, Ірина Павлівна
  У статті досліджено стан ринку цільових облігацій в Україні, проаналізовано динаміку показників його розвитку, визначено умови, у яких функціонував вітчизняний ринок цільових облігацій у 2006—2011 роках.
 • Item
  Регулювання фінансових ринків і функціональні фінанси
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-10) Онікієнко, Сергій Володимирович
  Досліджено природу функціонування системи фінансового посередництва, визначено її цілі і функції. Для вирішення існуючих регуляторних суперечностей з метою підвищення ефективності фінансового сектору запропоновано у якості альтернативи традиційному інституціональному регулюванню використати концепцію функціонального регулювання.
 • Item
  Інвестиційна діяльність аграрних підприємств і джерела її фінансування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02) Коваль, В. М.; Koval V.
  Визначено особливості формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств та основні джерела фінансування інвестиційної діяльності. Досліджено стан інвестиційної діяльності аграрного сектору України та запропоновано напрями її активізації.
 • Item
  Актуальні питання кадрового забезпечення аграрної сфери Київської області
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-05) Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai Vira; Кудлай, Вера Григорьевна
  У статті проаналізовано стан та актуальні проблеми кадрового забезпечення аграрної сфери Київської області. Визначено перспективні напрямки розвитку трудового потенціалу в аграрній сфері регіону.
 • Item
  Бухгалтерська модель господарської діяльності судноплавних компаній: теоретичні положення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-12) Тарасенко, С. В.
  Досліджено особливості господарської діяльності судноплавних компаній. Теоретично обґрунтовано бухгалтерські моделі господарської діяльності судноплавної компанії.
 • Item
  Господарська діяльність суб’єктів ринку небанківських фінансових установ: облікові аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15) Дика, О. С.; Ніколаєва, С. П.
  Обґрунтовано особливості становлення фінансового посередництва в економічній науці, на основі чого визначено складові ринку небанківських фінансових установ. Визначено особливості діяльності суб’єктів ринку небанківських фінансових установ та специфічні об’єкти управління та облікового відображення.
 • Item
  Державно-приватне партнерство як чинник підвищення інвестиційного потенціалу вітчизняних автотранспортних компаній
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-14) Гордієнко, В. В.
  У статті розглянуто європейський досвід реалізації угод державно-приватного партнерства для підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних компаній. Обґрунтовується доцільність використання державно-приватного партнерства для розбудови великих автотранспортних інфраструктурних проектів в Україні.
 • Item
  Методичні підходи оцінювання впливу злиття і поглинання на конкурентоспроможність банківського сектору
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-09) Мусій, Я. М.
  У статті розглянуто підходи до визначення впливу злиття і поглинання на конкурентоспроможність банківського сектору. Запропоновано оцінювати вплив злиття і поглинання на основі зміни концентрації банківського сектору за основними характеристиками його діяльності (доходів, капіталу, прибутковості).
 • Item
  Конвергенція податкової системи аграрного сектору України до країн Європейського союзу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-12) Іваськo, Інна Михайлівна
  У дослідженні проведено аналіз податкової системи в аграрному секторі європейських країн, зокрема Польщі, виявлено позитивні та негативні сторони її функціонування, а також розроблено практичні рекомендації щодо системних перетворень у податковій системі аграрного сектору України за умов інтеграційних процесів.
 • Item
  Економіко-математичне моделювання оптимального бюджету рекламної кампанії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-16) Стець, О. В.; Гришечкина, О. С.
  Реклама вже давно стала фактором культурного, політичного та економічного життя суспільства. Вона є об’єднуючою ланкою між виробником і споживачем та сприяє розвитку суспільства. Вона завжди була одним з найважливіших важелів, що стимулюють процес виробництва, удосконалення існуючих товарів, і в цій якості виступає не лише як двигун торгівлі, але й як своєрідний двигун прогресу. Стаття присвячена розробці моделі, що дозволяє підібрати оптимальний варіант розподілу рекламного бюджету фірми й таким чином максимізувати дохід від усіх клієнтських сегментів. Для реалізації моделі були використані методи оптимізації, які дозволяють вирішити задачу оптимального розподілу витрат компанії. Ключовим моментом є використання функції залежності кількості клієнтів від витрат на маркетингові заходи, що здійснюються компанією з метою залучення та утримання клієнтів.
 • Item
  Пріоритети забезпечення економічної безпеки країни та шляхи їх реалізації в контексті членства у світовій організації торгівлі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-25) Муталiмов, В. А.; Юсуфова, Ф. Х.
  Розкрито значення передумов і чинників, що впливають на формування стратегічних пріоритетів економічної безпеки країни в умовах СОТ. Досліджені умови реалізації національних економічних інтересів у регулятивній системі СОТ.
 • Item
  Застосування математичних моделей для побудови автоматизованої системи бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-03) Осмятченко, Володимир Олександрович
  У статті розглянуто питання побудови концептуально єдиної системи логіко-математичного моделювання бухгалтерського обліку, формування й аналізу динаміки балансових звітів, що однаково розуміється всіма учасниками процесу гармонізації національних систем бухгалтерського обліку й фінансової звітності.
 • Item
  Митна вартість як об’єкт державного контролю
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-10) Ломейко, Юлія Андріївна
  В статті мова йде про контроль за визначенням митної вартості відповідно до її призначення як бази оподаткування митними платежами; розглянуті форми митного контролю; запропоновано застосування окремих заходів митного контролю залежно від обраного методу визначення митної вартості та відповідних ризиків.
 • Item
  Психологічні аспекти аналітичної діяльності управлінських структур підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-03) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна
  Розглянуто аналітичну роботу управлінських структур підприємства з позиції психічних і поведінкових реакцій індивіда на стимули зовнішнього середовища. Визначено психологічні аспекти аналітичної діяльності управлінських структур з урахуванням основних функцій управління підприємством.
 • Item
  Особливості обліку придбання основних засобів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-05) Дідик, В. Л.
  Проведено аналіз особливостей обліку придбання основних засобів на умовах попередньої і наступної оплати. Запропоновано удосконалення існуючих методик обліку придбання основних засобів на умовах попередньої і наступної оплати.
 • Item
  Методи оцінки нематеріальних активів та облік
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-05-14) Диба, В’ячеслав Михайлович
  У статті розглянуто основи методології оцінки нематеріальних активів. Проведено огляд методів оцінки нематеріальних активів, визначено їх критерії та принципи.
 • Item
  Реалізація концепції маркетингу на ринку страхових послуг України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21) Петухов, C. В.
  Розглянуто основні складові страхового маркетингу, проаналізовано особливості і тенденції його функціонування та практичні форми реалізації маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних страхових компаній.
 • Item
  Економіко-правове регулювання лізингової діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15) Фридель, Володимир Ігорович
  У статті проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулюють лізингову діяльність. Розглянуто зарубіжний досвід правового регулювання лізингу. Здійснено характеристику законодавчих змін Податкового кодексу та наведено рекомендації щодо вдосконалення економіко-правового регулювання лізингової діяльності.
 • Item
  Трансформація банківського механізму обслуговування фізичних осіб від традиційної до моделі фінансового супермаркету
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21) Гордіца, Т. М.
  У статті розглянуто авторський підхід щодо динаміки розвитку банківського механізму обслуговування фізичних осіб через призму його трансформації від традиційної моделі до моделі фінансового супермаркету. Доведено, що перехідною моделлю від універсального банку до фінансового супермаркету слугує універсальний банківський супермаркет, особливістю побудови якого є покращений технологічний сервіс.
 • Item
  Маркетингове обґрунтування розвитку фармацевтичних об’єднань підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-12) Касьянов, Я. А.