Підтримка українських студентів-біженців у Європі

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Ця оглядова стаття інформує про європейський досвід залучення до вищої освіти українських студентів-біженців, які полишили Україну у зв’язку з російсько-українською війною. У статті зазначається, що перше в історії застосування Європейської Директиви про тимчасовий захист, яка пропонує швидку допомогу і чіткий правовий статус, стало показовим прикладом того, як доброзичливо ЄС приймає українських біженців, зокрема школярів та студентів, на своїй території. Вже з самого початку російського вторгнення доступ до освіти для дітей та молоді, які втікали з України, був визнаний європейськими країнами «безпосереднім пріоритетом». Стаття описує які конкретні заходи були вжиті для забезпечення права на вищу освіту українських студентів-біженців на загальноєвропейському, національному, регіональному, а також місцевому рівнях публічними органами влади, окремими приватними структурами та навіть приватними особами. Робиться висновок, що, пам’ятаючи про численні стреси, яких зазнають студенти-біженці під час збройного конфлікту, належна підтримка, розуміння проблем і заохочення до навчання є життєво важливими, так само як і увага до їхньої безпеки. ЄС у цьому випадку продемонстрував велику солідарність з українським народом, зокрема, в галузі освіти. This review article informs about the European experience of attracting Ukrainian refugee students who left Ukraine due to the Russian-Ukrainian war to higher education. The article notes that the first-ever application of the European Directive on Temporary Protection, which offers quick assistance and a clear legal status, became a demonstrative example of how the EU kindly accepts Ukrainian refugees, in particular schoolchildren and students, on its territory. From the very beginning of the Russian invasion, access to education for children and youth fleeing Ukraine was recognized as an «immediate priority» by European countries. The article describes what specific measures were taken to ensure the right to higher education of Ukrainian refugee students at the pan-European, national, regional, and local levels by public authorities, individual private structures, and even private individuals. It is concluded that, bearing in mind the many stresses experienced by refugee students during armed conflict, adequate support, understanding of the issues and encouragement to learn are vital, as is attention to their safety. In this case, the EU demonstrated great solidarity with the Ukrainian people, particularly in the field of education.
Description
Keywords
війна, студенти-біженці, пріоритет, освіта, допомога країн ЄС, war, refugee students, priority, education, assistance of EU countries
Citation
Круківський В. І. Підтримка українських студентів-біженців у Європі [Електронний ресурс] / Круківський В. І., Саєнко С. Г., Турчанінова В. Є. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (27 квіт. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 169–178. – Назва з титул. екрану.