Особливості формування маркетингової стратегії фінансовими установами (на прикладі банків і страхових компаній)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз особливостей формування банками та страховими компаніями маркетингової стратегії, розглянуто детально окремі їх складові. Запропоновано комплекс рекламно-інформаційних заходів по вдосконаленню маркетингової стратегії фінансової установи.
The analysis of peculiarities of marketing strategy forming by banks and insurance companies has been conducted, some components of the peculiarities have been discussed. It was proposed a complex of advertising and information activities for improving of the marketing strategy of the financial institution.
Проведен анализ особенностей формирования банками и страховыми компаниями маркетинговой стратегии, рассмотрены подробно отдельные их составляющие. Предложен комплекс рекламно-информационных мероприятий по совершенствованию маркетинговой стратегии финансового учреждения.
Description
Keywords
маркетингова стратегія, продукт, клієнт, маркетинговий план, рекламно-інформаційні заходи, медіа планування, marketing strategy, product, customer, marketing plan, advertising and information activities, media planning, маркетинговая стратегия, продукт, клиент, маркетинговый план, рекламно-информационные мероприятия, медиа планирование
Citation
Фурман В. М. Особливості формування маркетингової стратегії фінансовими установами (на прикладі банків і страхових компаній) / В. М. Фурман // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 627–634.
Collections