№ 30

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 68
 • Item
  Необхідність стратегічного маркетингового планування діяльності вищих навчальних закладів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-08) Ковальчук, С. В.; Вільчинська, С. Б.
  У статті розглянуто особливості сучасної вищої освіти, функціонування вищих навчальних закладів, зазначено необхідність стратегічного маркетингового планування діяльності ВНЗ.
 • Item
  Особливості формування маркетингової стратегії фінансовими установами (на прикладі банків і страхових компаній)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-08) Фурман, Василь Миколайович
  Проведено аналіз особливостей формування банками та страховими компаніями маркетингової стратегії, розглянуто детально окремі їх складові. Запропоновано комплекс рекламно-інформаційних заходів по вдосконаленню маркетингової стратегії фінансової установи.
 • Item
  Маркетинг персоналу промислового підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-02) Бєлявцев, М. І.; Калиниченко, М. П.
  У статі досліджено сутність маркетингу персоналу, а також визначено основні напрями його використання при управлінні персоналом промислового підприємства; розроблено комплексну систему формування внутрішнього ринку праці на засадах маркетингу, яка забезпечує його збалансованість, гармонізацію економічних інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин і складається із сукупності взаємопов’язаних і взаємодіючих підсистем інформаційного забезпечення, управління товарною політикою, управління політикою оплати праці, управління політикою розподілу робочої сили, управління політикою комунікацій, застосування якої дозволило розробити заходи щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу промислового підприємства.
 • Item
  Оцінювання вартості світових та українських брендів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-07) Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л.
  У статті висвітлюються окремі методики оцінки вартості брендів, проаналізована галузева структура провідних світових та українських брендів, оцінена динаміка зміни їх вартості. Окреслені основні перспективи українського брендінгу.
 • Item
  Управління маркетинговою освітою в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-01) Карпенко, Н. В.
  У статті надаються рекомендації щодо удосконалення процесу підготовки фахівців з маркетингу в межах формування триєдиної управлінської складової — навчання, наука й практика.
 • Item
  Форми інноваційного міжнародного співробітництва у сферах освіти та науки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-05) Гонта, О. І.; Холявко, Н. І.
  У статті представлено аналіз основних форм міжнародного співробітництва в сферах освіти і науки, які сприяють активізації інноваційного розвитку національної економіки. Авторами виокремлено й охарактеризовано головні перспективи та переваги міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів.
 • Item
  Споживач і бренд: сутність та інструменти маркетингової взаємодії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-19) Шевченко, Олена Леонідівна
  У статті висвітлюються питання взаємодії між брендом і споживачем на основі використання різнорідних маркетингових інструментів. Автором підкреслюється необхідність застосування новітніх маркетингових інструментів, що базуються на психологічних і соціальних засадах. Досліджено і обґрунтовано структура бренда у контексті визначення маркетингового впливу на споживача.
 • Item
  Соціальні проекти в комунікаційній діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-09) Сержук, А. В.; Шлінчак, І. В.
  У статті розглянуто значення соціальних проектів як складової комунікаційної діяльності вітчизняних підприємств, а також їх роль у забезпеченні соціальної відповідальності організації.
 • Item
  Маркетинговий інструментарій мотивації споживачів до покупок в роздрібній торговлі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-16) Окландер, Михайло Анатолійович
  В статті ідентифіковано ситуаційні чинники мотивація споживачів до покупок. Запропонована система елементів ситуаційних чинників, використання дасть можливість підвищити конкурентоспроможність підприємств.
 • Item
  Маркетинг як інструмент підвищення капіталізації підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-13) Мудрак, М. М.
  В статті проаналізовано основні форми капіталізації. Визначено зв’язок нематеріальних активів з маркетинговою стратегією підприємства, яка є сукупністю заходів для підвищення капіталізації підприємства. Наведено основні маркетингові стратегії, які впливають на маркетингову капіталізацію. Розглянуто значення маркетингу як інструменту підвищення капіталізації підприємства.
 • Item
  Контент-маркетинг: реклама без реклами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-20) Крикавський, Є. В.; Фігун, Н. В.
  Проаналізовано ринок е-маркетингу, зокрема його складової — контент-маркетингу. Розглянуто принципи на яких повинен будуватися процес створення та реалізації контент-маркетингової кампанії. Висвітлено тактики, які можуть застосовувати контентмаркетологи. Здійснено аналіз існуючих можливостей оцінки результатів використання контенту. Здійснено характеристику SEO та розглянуто вплив «Пінгвін» та «Панда» алгоритмів на ефективність використання контенту. Запропоновано складові побудови системи створення контенту-маркетингу.
 • Item
  Співробітництво торговельних економічних суб’єктів із постачальниками продукції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-23) Коваль, Л. М.
  В роботі запропоновано нові підходи щодо співробітництва торговельних економічних суб’єктів із постачальниками продукції,відображено сучасні підходи щодо використання торговельними економічними суб’єктами послуг рекламних агентств.
 • Item
  Впровадження інформаційно-комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-16) Кирилова, О. В.
  Розглянуто проблеми інформаційного забезпечення суб’єктів туристичного ринку в процесі маркетингової діяльності туристичних підприємств з метою збільшення обсягів продажу відповідних послуг.
 • Item
  Зміст та інструментарій маркетингового аудиту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-13) Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна
  В статті розглянуті зміст маркетингового аудиту підприємства та різноманітний інструментарій його реалізації. До інструментарію, що застосовують в процесі маркетингового аудиту, відносять різноманітні методи маркетингових досліджень і маркетингового аналізу. У зв’язку з цим привертає увагу той факт, що в економічній літературі недостатньо уваги приділяється змісту, складовим та ефективному застосуванню різноманітних методів і методик маркетингового аудиту.
 • Item
  Розробка інструментальних методів формалізації процесу формування погрішностей трансакцій в ланках логістичного ланцюга
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-28) Волоснікова, Наталія Миколаївна
  У статті розглянуто проблеми погрішності трансакцій в ланках логістичного ланцюга. Пропонується використовувати метод координатних систем з деформованими зв’язками для уявлення інтегрованих логістичних процесів як сукупності координатних систем. Зроблено висновки відносно послідовності трансакцій у ланках логістичного ланцюга.
 • Item
  Концептуальні підходи до формування основних складових комплексу маркетингових комунікацій туристичних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-05) Бараник, Л. М.
  У статті розглянуто основні складові комплексу маркетингових комунікацій, наведена їх характеристика, цілі, функції, завдання, слабкі та сильні сторони з врахуванням специфіки туристичних послуг. На основі аналізу робіт, присвячених сутності основних складових системи маркетингових комунікацій, автором узагальнені і сформульовані власні визначення поняття реклама, стимулювання збуту, паблік рілейшнз та прямий маркетинг, які адаптовано до туристичних підприємств.
 • Item
  The importance and role of marketing plan and the relation with quality management system
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-02) Vujović, Aleksandar; Krivokapić, Zdravko; Jovanović, Jelena
  The paper has originated as the authors’ aspiration to point out the basic principles of marketing planning and a new concept of marketing strategy which includes all functions in the organization. This paper also shows the endeavors of authors to establish the relationship between marketing planning and marketing in general and quality management system as areas that permeate all functions in the organization and which are the basis for sustainable systematic approach and effective and efficient operations of the organization.
 • Item
  Маркетинг у нарощуванні доданої вартості пропонувань промислових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-23) Філонов, В. І.
  Висвітлено питання впливу маркетингової діяльності на ефективність роботи суднобудівних підприємств країни, нарощування доданої вартості пропонувань.
 • Item
  Особливості розвитку інтегрованих маркетингових інструментів промислових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-05) Фертюк, Світлана Володимирівна; Шишигіна, Лілія Сергіївна
  В роботі досліджено особливості інтегрованих маркетингових інструментів промислових підприємств, функції стратегії брендингу, відображено засади системного моделювання та ефективного управління розвитком брендів за сучасних умов господарювання.
 • Item
  Організаційні аспекти регіонального розвитку малого бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-13) Мязіна, Н. Б.
  У статті розглянуто значення малого бізнесу для регіону. Проведено аналіз бізнес-середовища Тернопільської області та виділено роль малого бізнесу у цьому середовищі. Підкреслено важливість розвитку малого бізнесу для покращення соціально- економічного стану регіону. Виокремлено шляхи активізації підприємств малого бізнесу в області.