Ціннісно-раціональний саморозвиток людини в умовах становлення економіки знань

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наведено характеристики економіки знань, місце людини в її становленні. Показано необхідність актуалізації ціннісно- раціонального саморозвитку людини, креативної свідомості, адекватних сучасному типу господарського розвитку.
In the article description of economy of knowledge, place of man, is resulted in its becoming. The necessity of actualization of valuedrational self-development of man is shown, creative consciousness, adequate to the modern stage of economic development.
В статье приведена характеристика экономики знаний, место человека в ее становлении. Показана необходимость актуализации ценностно-рационального саморазвития человека, креативного сознания, адекватных современному этапу хозяйственного развития.
Description
Keywords
Економіка знань, людина як суб’єкт господарства, ціннісно-раціональний саморозвиток людини, economy of knowledge, man as subject of economy, valuedrational self-development of man, Экономика знаний, человек как субъект хозяйства, ценностно-рациональное саморазвитие человека
Citation
Савицька Н. Л. Ціннісно-раціональний саморозвиток людини в умовах становлення економіки знань / Н. Л. Савицька // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 309-314.