Еволюція концепцій маркетингу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто особливості розвитку теорії маркетингу в умовах глобальних економічних процесів, визначено основні фактори впливу на розвиток маркетингу як з боку кінцевих споживачів, так і з сторони замовників маркетингових досліджень, проаналізовано основні наявні концепції маркетингу — виокремлено їхні сильні та слабкі сторони, проаналізовано перспективи розвитку. Визначено основні переваги та недоліки сучасного стану розвитку концепцій маркетингу,вказано на прихований потенціал розвитку окремих теорій (зокрема теорії нечітких множин), та визначено основні недоліки для розвитку окремих концепцій маркетингу. Враховуючи основну світову динаміку зростання та загострення конкурентної боротьби на світових ринках проблема вибору ефективної концепції маркетингу стає все гострішою.
We discussed peculiarities of marketing theory development in the context of global economic processes; determined main factors that impact marketing development caused both by end users and marketing research sponsors; analyzed major existing marketing concepts by means of highlighting their positive and negative effects and evaluating development perspectives. There were determined main pros and cons of the current development state of marketing concepts; a hidden development potential of certain theories was mentioned (i.e. fuzzy set theory), and major drawbacks for the development of certain marketing concepts were defined. Taking into account general global dynamics of growth and increase in competition on the world markets, the problem of choosing an effective marketing concept is becoming more acute.
Рассмотрены особенности развития теории маркетинга в условиях глобальных экономических процессов, определены основные факторы влияния на развитие маркетинга как со стороны конечных потребителей, так и стороны заказчиков маркетинговых исследований, проанализированы основные имеющиеся концепции маркетинга — выделены их сильные и слабые стороны, проанализированы перспективы развития. Определены основные преимущества и недостатки современного состояния развития концепций маркетинга, указано на скрытый потенциал развития отдельных теорий (в частности теории нечетких множеств), и определены основные недостатки для развития отдельных концепций маркетинга. Учитывая основную мировую динамику роста и обострения конкурентной борьбы на мировых рынках проблема выбора эффективной концепции маркетинга становится все более острой.
Description
Keywords
інтуїтивний маркетинг, теорія нечітких множин, латеральний маркетинг, intuitive marketing, fuzzy set theory, lateral marketing, интуитивный маркетинг, теория нечетких множеств, латеральный маркетинг
Citation
Ратинський В. Еволюція концепцій маркетингу / В. Ратинський // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 198–206.
Collections