Соціальна політика при активізації процесів саморозвитку регіонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто теоретичні та науково-методичні питання саморозвитку регіонів у соціальному аспекті. Висвітлено проблеми економічного регулювання збалансованого розвитку економічних та соціальних потреб в умовах обмежених ресурсів. Визначено пріоритети державної соціальної політики, спрямованої на створення умов для саморозвитку регіонів.
Theoretical and scientifically methodical issues of selfdevelopment of regions in the social aspects are considered. The problems of economical regulation of balanced development of economical and social needs in the conditions of restricted resources are described. Priorities of government social policy, oriented on the creation of the conditions for selfdevelopment of the regions are identified.
Рассмотрены теоретические и научно методические вопросы саморазвития регионов в социальном аспекте. Отражены проблемы экономической регуляции сбалансированного развития экономических и социальных потребностей в условиях ограниченных ресурсов. Определенно приоритеты государственной социальной политики, направленной на создание условий для саморазвития регионов.
Description
Keywords
Cоціальна політика, державне регулювання соціальної орієнтації економіки, соціальні бюджетні витрати, соціальні пріоритети, Social policy, government regulation of social orientation of economy, social budget expenses, social priorities, Cоциальная политика, государственная регуляция социальной ориентации экономики, социальные бюджетные расходы, социальные приоритеты
Citation
Гріневська С. М. Соціальна політика при активізації процесів саморозвитку регіонів / С. М. Гріневська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 218-223.