Влияние кадровой деятельности на успешность функционирования организаций в Республике Беларусь

Thumbnail Image
Date
2014-07-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У рамках даної статті оцінено вплив кадрової діяльності на успішність функціонування організацій в Республіці Білорусь. Оцінку дано на основі думки працівників кадрових служб організацій Республіки Білорусь. За результатами дослідження побудовано рейтинг факторів, що сприяють і перешкоджають успішної діяльності організацій Республіки Білорусь.
In this article the impact of human resources management activities on the successful functioning of organizations in the Republic of Belarus is assessed. The estimation is given on the basis of the views of the employees of human resources services of Belarusian organization. On the results of the research the rating of the factors that facilitate and impede the success of organizations of the Republic of Belarus is built.
В рамках данной статьи оценено влияние кадровой деятельности на успешность функционирования организаций в Республике Беларусь. Оценка дана на основе мнения работников кадровых служб организаций Республики Беларусь. По результатам исследования построен рейтинг факторов, способствующих и препятствующих успешной деятельности организаций Республики Беларусь.
Description
Keywords
кадрова діяльність, кадрова служба, персонал, людські ресурси, кадрова політика, human resources management activities, human resources services, staff, human resources, personnel policy, кадровая деятельность, кадровая служба, персонал, человеческие ресурсы, кадровая политика
Citation
Галешова Е. И. Влияние кадровой деятельности на успешность функционирования организаций в Республике Беларусь / Е. И. Галешова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 424-427.