Маркетинг персоналу промислового підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статі досліджено сутність маркетингу персоналу, а також визначено основні напрями його використання при управлінні персоналом промислового підприємства; розроблено комплексну систему формування внутрішнього ринку праці на засадах маркетингу, яка забезпечує його збалансованість, гармонізацію економічних інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин і складається із сукупності взаємопов’язаних і взаємодіючих підсистем інформаційного забезпечення, управління товарною політикою, управління політикою оплати праці, управління політикою розподілу робочої сили, управління політикою комунікацій, застосування якої дозволило розробити заходи щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу промислового підприємства.
The article is devoted to substantiation of scientific and methodic principals to form and realize marketing mechanism of work force market functioning on enterprise level. There was discovered the essence of social and economic category of “work force marketing” on the basis of devised classification of types of work force marketing. There was offered marketing mechanism of work force market formation, considered a complicated system of levers of influence on the process of work force reproduction, concordance of interests and removal of contradictions between the subjects of the market and based on defined appropriateness, scientific principles, interaction on long-term period,freedom of each party of social and economic exchange.
В статье рассмотрена суть маркетинга персонала, а также определены основные направления его использования при управлении персоналом промышленного предприятия. Разработана комплексная система формирования внутреннего рынка труда на основе маркетинга, которая обеспечивает его сбалансированность, гармонизацию экономических интересов субъектов социально-трудовых отношений и состоит из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем информационного обеспечения, управления товарной политикой, управления политикой оплаты труда, управления политикой распределения рабочей силы, управления политикой коммуникаций. Применение указанной системы позволило разработать меры по повышению эффективности использования трудового потенциала промышленного предприятия.
Description
Keywords
маркетинг персоналу, промислове підприємство, внутрішньофірмовий ринок праці, маркетингове управління підприємством, marketing staff, marketing management, industrial enterprise, intra labor market, маркетинг персонала, промышленное предприятие, внутрифирменный рынок труда, маркетинговое управление предприятием
Citation
Бєлявцев М. І. Маркетинг персоналу промислового підприємства / М. І. Бєлявцев, М. П. Калиниченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 601–620.
Collections