Формування корпоративної соціальної політики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена аналізу соціальної політики промислового підприємства на прикладі металургійного комбінату «Азовсталь», його особливостям і перспективам розвитку в умовах економічної кризи в Україні. Розглянута політика відносно заробітної плати на комбінаті, компоненти існуючого соціальний пакету та доцільність добавлення до нього корпоративної пенсійної програми, соціальні інвестиції підприємства, а також соціальні проекти в сфері освіти, охорони здоров’я і культурного виховання робітників підприємства.
Article is devoted to analysis of social policy of the industrial enterprise on an example of metallurgical industrial complex «Azovstal», its features and prospects of development in the conditions of an economic crisis in Ukraine. The policy of a payment at industrial complex, components of an existing social package and expediency of inclusion in it of a corporate pension scheme, social investments of the enterprise, and social projects into an education sphere, health protection and cultural education of workers is considered.
Статья посвящена анализу социальной политики промышленного предприятия на примере металлургического комбината «Азовсталь», ее особенностям и перспективам развития в условиях экономического кризиса в украине. рассмотрена политика оплаты труда на комбинате, компоненты существующего социального пакета и целесообразность включения в него корпоративной пенсионной программы, социальные инвестиции предприятия, а также социальные проекты в сфере образования, охраны здоровья и культурного воспитания работников предприятия.
Description
Keywords
Корпоративна соціальна політика підприємства, корпоративна програма, соціальний розвиток, соціальний пакет, соціальні інвестиції, Corporate social policy of the enterprise, corporate program, social development, social package, social investments, Корпоративная социальная политика предприятия, корпоративная программа, социальное развитие, социальный пакет, социальные инвестиции
Citation
Сичова К. В. Формування корпоративної соціальної політики / К. В. Сичова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 322-329.