Деякі питання правового регулювання господарсько-правової відповідальності: принципи, межі та прострочення сторін у зобов’язанні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті викладено комплексний аналіз нормативно-правового регулювання принципів, меж і прострочення сторін у зобов’язанні господарсько-правової відповідальності, з метою виявлення наявних колізій і прогалин і формулювання шляхів вдосконалення відповідного законодавства України.
The article outlines complex analysis of legal adjusting of principles, limits and expiration of sides in the obligation of commercial liability, with the purpose of exposure of present collisions and blanks and formulation of ways of perfection of the proper legislation of Ukraine.
В статье излагается комплексный анализ нормативно-правового регулирования принципов и границ хозяйственно-правовой ответственности, а также просрочка сторон в обязательстве, с целью определения имеющихся коллизий и пробелов и формирования путей совершенствования соответствующего законодательства Украины.
Description
Keywords
господарсько-правова відповідальність, принципи господарсько-правової відповідальності, межі господарсько-правової відповідальності, commercial liability, principles of commercial liability, limits of commercial liability, хозяйственно-правовая ответственность, принципы хозяйственно-правовой ответственности, границы хозяйственно-правовой ответственности
Citation
Кикоть О. О. Деякі питання правового регулювання господарсько-правової відповідальності: принципи, межі та прострочення сторін у зобов’язанні / О. О. Кикоть // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 177–189.