Трансформація механізмів та рушійних сил циклічності в умовах становлення постіндустріального суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена трансформації механізмів циклічності під впливом становлення постіндустріальної моделі економіки. Виділено два провідні елементи цього процесу. Зокрема, зростання вагомості механізмів відтворення нематеріальних активів у системі чинників загальної макроекономічної кон’юнктури. Крім того, випередження темпів розвитку фінансових ринків порівняно з товарними та сек’юретизація економіки, яка поєднується з формуванням єдиного світового середовища конкуренції емітентів за ліквідність, яка акумулюється в усіх країнах і концентрується в глобальних фінансових центрах. Для оцінки очікуваного впливу зростання питомої ваги сфери послуг в складі суспільного продукту та наукомісткості продукції базових галузей промисловості на механізми циклічності ми враховували, що відтворення останніх (на відміну від механізму амортизації фізичного основного капіталу) не передбачає накопичення додаткових фінансових можливостей підприємств і вищої інтенсивності їх використання в періоди розширення сукупного попиту. Для оцінки впливу на механізми циклічності формування глобального середовища руху капіталів, враховано, що диференціація співвідношення «ризик — доходність» між національними ринками капіталу виступає провідним чинником зростання амплітуди циклічних коливань. Визначено, що зростання питомої ваги сфери послуг у складі суспільного продукту та наукомісткості продукції базових галузей промисловості зумовлюють посилення вбудованих стабілізаторів ринкової економіки, а глобалізація потоків капіталу перетворюють стандартизацію умов акумуляції та інвестування тимчасово вільної ліквідності на потужний чинник антициклічної політики. The article is devoted to the transformation of cyclical mechanisms under the influence of the formation of a post-industrial model of the economy. Two leading elements of this process are highlighted. The growing importance of intangible assets reproduction in the system of factors, determining the general macroeconomic situation is highlighted as the first component. The advancing development of financial markets and securitization of the economy, combined with the formation of a global competitive environment for issuers for liquidity, which is accumulating in all countries and concentrates in global financial centers was considered as second component. We took into account that the reproduction of the intangible actives (unlike the mechanism of physical capital depreciation) does not involve the accumulation by enterprises additional financial opportunities and their higher using in periods of aggregate demand expansion. It allowed us to define expectation regarding to the impact of services share in GDP growth and increase of the science intensity in the basic industries products on the cyclical mechanisms. In order to define the formation of global environment of capital allocation impact on the cyclic mechanisms, it is taken into account that the differentiation of the «risk-return» ratio between national capital markets is a leading factor in the growth of the amplitude of cyclical fluctuations. So, the growth of the specific weight of services in the composition of the GDP and the knowledge in the outputs of basic industries leads to the strengthening of built-in stabilizers of the market economy, while the globalization of capital flows transforms the standardization of their rules and elimination the possibilities for arbitrage into a powerful factor of anti-cyclical policy.
Description
Keywords
постіндустріальна економіка, циклічні коливання, глобалізація фінансових ринків, питома вага послуг, наукомісткість продукції, post-industrial economy, economic cycles, intangible assets, finance market globalization
Citation
Ткаченко О. В. Трансформація механізмів та рушійних сил циклічності в умовах становлення постіндустріального суспільства / Ткаченко Олена, Дроб’язко Марія М. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 99–113.