Розвиток корпоративно-інвестиційного бізнесу банків в Україні

Thumbnail Image
Date
2013-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Висвітлено основні напрямки удосконалення корпоративно-інвестиційного бізнесу банків. Запропоновано та проаналізовано цілі та ключові показники ефективності роботи банківських установ з корпоративними клієнтами.
The basic directions of perfection of corporate and investment banking business. Proposed and analyzed targets and key performance indicators of banks with corporate clients.
Освещены основные направления совершенствования корпоративно-инвестиционного бизнеса банков. Предложены и проанализированы цели и ключевые показатели эффективности работы банковских учреждений с корпоративными клиентами.
Description
Keywords
корпоративно-інвестиційний бізнес, інвестиційно-банківські продукти, ключові показники ефективності, модель продажів та обслуговування, регіональна мережа, korporporatyvno-investment banking, investment banking products, key performance indicators, sales and service model, regional network, корпоративно-инвестиционный бизнес, инвестиционно-банковские продукты, ключевые показатели эффективности, модель продаж и обслуживания, региональная сеть
Citation
Фурман В. М. Розвиток корпоративно-інвестиційного бізнесу банків в Україні / В. М. Фурман // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 153–160.