Випуск № 2(22)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn
  У статті розглянуто порядок й особливості створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні.
 • Item
  Суть стратегічного аналізу та його місце у банківській діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Самборська-Музичко, Юлія Олександрівна; Samborskay-Muzychtko, Y.
  На основі аналізу теоретичних праць та літератури розкрито таке поняття як «стратегічний аналіз» та розглянуто особливості розуміння його як процесу, засобу, методу чи комплексу досліджень залежно від особливостей поглядів.
 • Item
  Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Івахів, Юлія Олегівна; Ivakhiv, Y.; Романів, С. Р.; Romaniv, S.
  Стаття присвячена концептуальним основам аналізу фінансового стану підприємства. У ній досліджено сутність ліквідності, розкрито важливі теоретичні і методичні аспекти її аналізу, запропоновано шляхи його удосконалення.
 • Item
  Розвиток корпоративно-інвестиційного бізнесу банків в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20) Фурман, Василь Миколайович; Furman, V.
  Висвітлено основні напрямки удосконалення корпоративно-інвестиційного бізнесу банків. Запропоновано та проаналізовано цілі та ключові показники ефективності роботи банківських установ з корпоративними клієнтами.
 • Item
  Управління прибутком підприємств: стратегічний підхід
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-06) Скалюк, Р. В.; Skalyuk, R.
  Запропоновано визначення економічної сутності поняття «стратегічне управління прибутком підприємства». Обґрунтовано концептуальні основи для забезпечення ефективного стратегічного управління прибутком підприємств, що сприяє стійкому зростанню прибутковості та довгостроковому економічному розвитку суб’єктів господарювання.
 • Item
  Розвиток фінансування альтернативної енергетики в Україні та світі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-14) Лукашенко, А. О.; Lukashenko, A.
  У статті розглянуто сучасний стан реалізації та джерела фінансування проектів у сфері альтернативної енергетики в Україні та світі. Досліджені головні аспекти у розвитку електроенергетики та визначені переваги, що отримують інвестори від вкладання коштів у «зелені» проекти.
 • Item
  Вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Козлов, В. І.; Kozlov, V.
  Досліджено вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи. Виділено перелік найбільш впливових факторів, визначено характер їх впливу на стабільність банківської системи. За результатами аналізу побудовано класифікаційне дерево, яке дозволяє класифікувати банківську систему країни як стійку до потрясінь чи ні.
 • Item
  Проблеми впровадження вартісно-орієнтованого управління корпорацією: огляд емпіричних досліджень
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14) Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, I. P.
  Стаття присвячена огляду емпіричних досліджень з найбільш проблемних аспектів впровадження вартісно–орієнтованого управління корпораціями за науковими публікаціями провідних закордонних вчених.
 • Item
  Боргова проблематика в українській класичній школі державних фінансів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Бец, Олександр Ілліч; Bets, Oleksandr Illich
  Стаття присвячена важливим і актуальним питанням дослідження наукового доробку українських учених-економістів XIX — початку XX ст. В центрі матеріалу аналіз проблем державного господарства, державного кредиту, позикового та податкового методів фінансування потреб держави.
 • Item
  Банківське кредитування інноваційного бізнесу в Україні (на прикладі технопарків)
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15) Ходакевич, Сергій Іванович; Hodakevich, S.
  У статті розглядаються механізми та методи фінансування інноваційного розвитку економіки на прикладі банківського кредитування технопарків, як ключових інноваційних структур. Показані найефективніші форми кредитування технопарків банками. Запропоновано більш удосконалені механізми, методи та етапи кредитування банками України діяльності технопарків.
 • Item
  Методичні аспекти обліку операцій з виплатами, які здійснюються на основі акцій у відповідності з міжнародними стандартами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larysa
  У статті розглянуто методичні аспекти обліку операцій з виплатами, які здійснюються на основі акцій відповідно з міжнародними стандартами.
 • Item
  Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15) Сопко, Василь Васильович; Sopko, V.
  У статті досліджено особливості організації обліку та оцінки доходів і витрат підприємства. Розкрито основні напрямки визначення доходів і витрат на основі Податкового кодексу.
 • Item
  Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Фаріон, А. І.; Farion, A.
  В статті представлено позицію авторів щодо формування теоретичних засад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління (ролі і місця, мети, функцій, завдань) в умовах реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України № 34 від 16.01.08 «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015 р.р.».
 • Item
  Проблемні питання визнання та оцінки інвестиційної нерухомості
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15) Головко, Тетяна Василівна; Holovko, Tetiana; Ліхацька, М. Р.; Likhatska, M.
  В даній статті розглядається питання щодо оцінки інвестиційної нерухомості на дату балансу. З’ясовується який метод оцінки є більш ефективним та в якому випадку. Розкриваються поняття справедливої та первісною вартості інвестиційної нерухомості.
 • Item
  Концептуалізація управлінського обліку як інформаційної основи економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15) Гнилицька, Лариса Володимирівна; Hnylytska, Larysa; Гнилицкая, Лариса Владимировна
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів управлінського обліку в контексті можливості використання його технологій як інформаційного підґрунтя при упередженні впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовища на стан безпечного та стабільного функціонування підприємства.
 • Item
  Трансформація фінансової звітності вітчизняних підприємств: нагальні питання сьогодення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-20) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn
  У статті розглянуто деякі питання трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної за національними П(С)БО, у фінансову звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ.
 • Item
  Пріоритетні напрями реформування системи охорони здоров’я: фінансовий аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20) Корнацька, Роксолана Михайлівна; Kornatska, R.
  Проаналізовано вітчизняний досвід організації та фінансування медичної сфери, виокремлено ключові проблеми. Обґрунтовано необхідність та окреслено пріоритети для проведення успішного реформування медичної галузі.
 • Item
  Аналіз сучасних тенденцій банкрутства українських підприємств та напрямів удосконалення фінансового менеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana
  Узагальнені результати дослідження тенденцій банкрутства українських підприємств і визначено пріоритетні напрями удосконалення фінансового менеджменту для їх подолання.
 • Item
  Гармонізація податкового законодавства в ЄС: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20) Сущенко, Олександр Миколайович; Sushchenko, O.
  Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив гармонізації податкового законодавства країн ЄС. У статті надано порівняння процесів податкової гармонізації та уніфікації, висвітлено їх спільні та відмінні риси. Визначено проблеми та сформульовано напрямки подальшої гармонізації прямих та непрямих податків в межах ЄС.
 • Item
  Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Ватаманюк, Ольга Сергіївна; Vatamanyuk, O.
  У статті систематизовано критерії визначення категорії великих платників податків у розвинених країнах світу та Україні, розкрито основні передумови формування спеціалізованих податкових органів по роботі із великими платниками податків, а також висвітлено перспективи оптимізації їх податкового супроводження в Україні.