Публічне адміністрування права осіб з інвалідністюна охорону здоров’я: теоретико-правовий аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Кожура, Людмила Олександрівна
Kozhura, Liudmyla
Кожура, Людмила Александровна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім «Гельветика»
Abstract
В даній науковій статті розкрито ефективність публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я. Відзначено, що запровадження системи правових, економічних, організаційних, адміністративних заходів щодо забезпечення права на охорону здоров’я особам з інвалідністю, на жаль, не означає одночасність їх виконання та дієвість. Визначення ефективності як відображення правильного вибору та дієвості відповідного заходу можливо лише на підставі встановлення показників та чинників ефективного публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я. В той же час, варто говорити про оцінку ефективності, що проявляється у вигляді певного результату та дає уявлення про результативність застосованих заходів. Аргументовано, що поняття «ефект» виступає змістоутворюючим елементом. Під ефектом розуміють виконання, дію. Власне, розуміння терміну «ефективність» пов’язане з діями, які призводять до потрібних наслідків, тобто можемо стверджувати, що синонімом поняття «ефективність» є поняття «дієвий». Звідси випливає, що ефективність – це результативність, результат, наслідок певних причин, сил, дій. Доведено, що і поняття «ефективність», і поняття «результативність», відображають якісні характеристики певної управлінської діяльності. Однак, це все ж таки не слова-синоніми. Ефективність відображає якісні показники, тоді ж як результативність – кількісні. Ефективність становить собою відношення кількісних показників та початку запровадження заходів до етапу отримання кінцевого результату. Відзначено, що ефективність публічного адміністрування – це відношення її корисного результату (ефекту) та обсягу використаних або витрачених для цього ресурсів. Формування та реалізація корисного ефекту управлінської діяльності виступає як тривалий процес, розтягнутий інколи на місяці і навіть на роки. Процес публічного адміністрування слід розбити на окремі етапи та операції, виділяючи при цьому взаємопов’язані між собою проміжні (локальні) та кінцеві результати діяльності органу управління в цілому та його окремих ланок. Самі по собі управлінські рішення – це тільки передумова для отримання корисного ефекту публічного адміністрування. Не можна отримати високої ефективності, якщо прийнятий план або рішення погано обґрунтовані, не забезпечені ресурсами, але хороший план або рішення також може бути не виконаний у зв’язку з невисоким рівнем організаційної роботи на наступних етапах. Аргументовано, що ефективність публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я в широкому значенні слід розглядати як систему показників цілеспрямованої та систематизованої діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування, що спрямована на виконання визначених в нормативно-правових актах завдань щодо надання медичної допомоги, медичних і реабілітаційних послуг, забезпечення лікарськими засобами та препаратами, медичним доглядом тощо. This scientific paper reveals the effectiveness of public administration of the right of persons with disabilities to health care.It is noted that the introduction of a system of legal, economic, organizational, administrative measures to ensure the right to health care for persons with disabilities, unfortunately, does not mean the simultaneous implementation and effectiveness. The definition of effectiveness as a reflection of the correct choice and effectiveness of the relevant measure is possible only on the basis of establishing indicators and factors of effective public administration of the right of persons with disabilities to health care. At the same time, it is worth talking about the evaluation of effectiveness, which manifests itself in the form of a certain result and gives an idea of the effectiveness of the measures taken. It is argued that the concept of "effect" is a meaningful element. Under the effect understand the performance, action. In fact, the understanding of the term "efficiency" is associated with actions that lead to the desired consequences, ie we can say that the concept of "efficiency" is synonymous with the concept of "effective". It follows that efficiency is efficiency, result, consequence of certain reasons, forces, actions. It is proved that both the concept of "efficiency" and the concept of "effectiveness" reflect the qualitative characteristics of a particular management activity. However, these are still not synonymous words. Efficiency reflects qualitative indicators, while efficiency reflects quantitative ones. Efficiency is the ratio of quantitative indicators and the beginning of the implementation of measures to the stage of obtaining the final result. It is noted that the efficiency of public administration is the ratio of its useful result (effect) and the amount of resources used or spent for this purpose. The formation and implementation of the beneficial effect of management is a long process, sometimes stretching for months or even years. The process of public administration should be divided into separate stages and operations, highlighting the interconnected intermediate (local) and final results of the governing body as a whole and its individual parts. Management decisions in themselves are only a prerequisite for obtaining a useful effect of public administration. It is not possible to get high efficiency if the plan or decision is poorly justified, not provided with resources, but a good plan or decision may also not be implemented due to the low level of organizational work in the following stages. It is argued that the effectiveness of public administration of the right of persons with disabilities to health care in a broad sense should be considered as a system of indicators of purposeful and systematic activities of public authorities and local governments aimed at fulfilling the tasks defined in regulations on medical care, medical and rehabilitation services, provision of medicines and drugs, medical care, etc.
Description
Keywords
ефективність, публічне адміністрування, особи з інвалідністю, охорона здоров’я, уповноважені суб’єкти, efficiency, public administration, persons with disabilities, health care, authorized entities
Citation
Кожура Л. О. Публічне адміністрування права осіб з інвалідністюна охорону здоров’я: теоретико-правовий аналіз / Кожура Л. О. // Київський часопис права : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юрид. ін-т» ; [редкол.: О. В. Кузьменко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2021. – № 2. – С. 11–17.