Історія виникнення та особливості застосування «загального права» та «права справедливості» в англо-саксонській правовій системі

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Abstract
У статті досліджується історія виникнення та особливості застосування загального права та права справедливості в англосаксонській правовій системі. Англійське право має глибоку історію та тісто переплетено місцевими звичаями та традиціями. Структуру англійського права складає загальне право, право справедливості та статутне право. Найвідомішими пам’ятками стародавнього англійського права були англосаксонські правди (Правда Етельберга, Правда Іне, Правда Альфреда Великого, тощо). Виникнення загального права є дискусійним питанням, адже немає єдності думок серед науковців. Існує думка, що систему загального права було створено в Англії після нормандського захоплення в 1066 р. Витісняти звичай загальне право почало тільки в XIV столітті. Загальне право є основою англійського права, оскільки діє протягом тривалого часу та виникло на основі збереження звичаєвих правил через утворення судових процедур. Сучасна теорія загального права виходить уже з того, що судді є творцями загального права. Важливим джерелом англійського права є статутне права, яке складають акти англійського парламенту. Серед обставин, які спричинили виникнення права справедливості варто зазначити: застаріли норми, які не завжди відповідали розвитку суспільства; довга за часом судова процедура; відсутність процедури апеляції на судове рішення. Природа права справедливості, пов’язана з діяльністю лорда-канцлера, є розвитком загального права у напрямі подолання юридично невигідних судових рішень. Право справедливості покликане доповнити загальне право. В історії становлення англійського права можна виділити такі етапи: І етап – англосаксонське право засноване на звичаєвих нормах; ІІ етап – виникнення та піднесення ролі загального права як основи англійського права; ІІІ етап – виникнення права справедливості як альтернативи у вирішенні справ; ІV етап – тлумачення рішень, які приймалися парламентом (статутного права). Англосаксонська правова система має тривалу історію формування та, враховуючи територію поширення, зробила важливий внесок у правову традицію та юридичну компаративістику загалом. The article examines the history of the emergence and features of the application of common law and the law of equity in the Anglo-Saxon legal system. English law has a deep history and is intertwined with local customs and traditions. The structure of English law consists of common law, the law of equity and statutory law. The most famous monuments of ancient English law were Anglo-Saxon truths (Ethelberg’s Truth, Ine’s Truth, Alfred the Great’s Truth, etc.). The emergence of common law is a debatable issue, because there is no unity of opinion among scientists. There is an opinion that the system of common law was created in England after the Norman Conquest in 1066. Common law began to supplant custom only in the 14th century. The common law is the basis of English law because it has been in place for a long time and arose from the preservation of customary rules through the formation of judicial procedures. The modern theory of common law starts from the fact that judges are creators of common law. An important source of English law is statutory law, which consists of acts of the English Parliament. Among the circumstances that caused the emergence of the law of equity, it is worth noting: outdated norms that did not always correspond to the development of society; lengthy court procedure; lack of an appeal procedure for a court decision. The nature of the law of equity related to the activities of the Lord Chancellor is a development of the common law in the direction of overcoming legally unfavorable judgments. The law of equity is designed to complement common law. The following stages can be distinguished in the history of the formation of English law: I – Anglo-Saxon law is based on customary norms; II – emergence and elevation of the role of common law as the basis of English law; III – the emergence of the law of equity as an alternative in resolving cases; IV – interpretation of decisions made by the parliament (statutory law). The Anglo-Saxon legal system has a long history of formation and, given the territory of distribution, made an important contribution to the legal tradition and legal comparativistics in general.
Description
Keywords
історія права, англійське право, загальне право, право справедливості, правова система, статутне право, розвиток англійського права, history of law, English law, common law, law of equity, system of law, statutory law, development of English law
Citation
Власенко В. В. Історія виникнення та особливості застосування «загального права» та «права справедливості» в англо-саксонській правовій системі / Власенко В. В. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Юрид. ф-т ; [редкол.: О. Л. Соколенко (голов. ред.) та ін.]. – Дніпро : Вид. дім «Гельветика», 2022. – Вип. 5. – С. 3–7.