Механізм управління процесами розвитку підприємства

Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Abstract
У сучасних умовах забезпечення сталого розвитку підприємства безпосередньо пов'язане з вдосконаленням методів і механізмів управління його виробничогосподарською діяльністю, зростанням рівня інноваційної активності та підвищенням конкурентоспроможності продукції. Метою статті є визначення особливостей управління розвитком та обґрунтування необхідності побудови механізму управління процесами розвитку підприємства. У статті розглянуто основні аспекти управління розвитком підприємства, запропоновано побудову механізму управління процесами розвитку підприємства як основної стратегічної сили, яка забезпечує його конкурентоспроможність. Запропоновано розглядати механізм управління процесами розвитку підприємства як систему комплексних заходів, яка орієнтована на діяльність визначеного підприємства: стратегію, цілі, ресурси, персонал, виробництво, продукцію та проблеми, що виникають в певний часовий період та базується на певних етапах. Кожен етап передбачає визначення конкретного набору показників розвитку. Особливістю формування механізму управління розвитком є визначення меж стійкого простору, що забезпечує необхідний рівень гнучкості підприємства. Важливим аспектом розвитку підприємства є його організаційне забезпечення, яке дозволяє формувати раціональні взаємозв’язки між елементами організації та ефективно досягнути цілей її розвитку. Запропонований механізм управління процесами розвитку підприємства є актуальним інструментом визначення та імплементації стратегії розвитку підприємства.
In modern conditions the sustainable development of enterprise is directly related to the improvement of methods and mechanisms to control its production and business activities, increasing the level of innovative activity and rising competitiveness of products. The aim of the article is definition of features of development management and the substantiation of necessity of building a mechanism of processes management of enterprise development. The mechanism of processes management of the enterprise development has been offered to consider as a system of complex actions that focuses on the activity of a specific enterprise: strategy, objectives, resources, personnel, production, products and problems that arise in a certain time period and is based on certain stages. Each stage involves defining a specific set of development indicators. The peculiarity of formation of the mechanism of development management is to define the boundaries of sustainable space that provides the necessary level of flexibility of the enterprise. An important aspect of enterprise development is its organizational support that allows formation a rational relationship between the elements of the organization and effectively achieving the objectives of its development. The proposed mechanism of processes management of enterprise development is an actual instrument to define and implementation the strategy of enterprise development.
Description
Keywords
управління розвитком, механізм управління процесами розвитку підприємства, development management, mechanism of processes management of enterprise development
Citation
Ямненко Г. Є. Механізм управління процесами розвитку підприємства / Ямненко Г. Є. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпр. держ. акад. будівництва та архітектури ; [редкол.: Ю. В. Орловська (голов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – № 106. – С. 231–240.