Теоретико-методологічні засади формат-менеджменту торговельних мереж

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто методологічний інструментарій реалізації формат-менеджменту торговельної мережі; подальший розвиток визначення головної мети формат-менеджменту, уточнено склад принципів управління формат-менеджментом торговельної мережі, сформульовано його основні завдання, розроблена модель розробки та впровадження нового формату торговельної мережі.
The article considers the methodological tools of format –management distribution network, further development of the definition of the main purpose of format-management, warehouse management principles specified format-management distribution network is formulated its basic tasks, the model of development and introduction of new format retail chain.
В статье рассмотрен методологический инструментарий реализации формат-менеджмента торговой сети; дальнейшее развитие главной цели формат-менеджмента, уточнен состав принципов управления формат-менеджментом торговой сети, сформулированы его основные задачи. разработана модель разработки и внедрения нового формата торговой сети.
Description
Keywords
формат-менеджмент, торговельна мережа, організаційно-економічний розвиток, конкурентноздатність, мозковий штурм, format-management, retail chain, organizational and economic development, competitiveness, brainstorming, формат-менеджмент, торговая сеть, организационно-экономическое развитие, конкурентоспособность, мозговой штурм
Citation
Пікуш Т. А. Теоретико-методологічні засади формат-менеджменту торговельних мереж / Т. А. Пікуш, А. В. Салухіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 178–188.
Collections