Специфіка функціонально-компонентної структури механізму модернізації соціально-трудових відносин з позиції активізації соціального капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на основі структурно-функціонального аналізу досліджено будову механізму модернізації соціально-трудових відносин з позицій активізації соціального капіталу. Розглянуто функції та дисфункції, імперативи та структурні компоненти механізму. Здійснено порівняння структури чинного механізму регулювання соціально-трудових відносин і механізму модернізації цих відносин.
On the basis of structural and functional analysis the structure of the mechanism, the modernization of labor relations from the standpoint of enhancing social capital are investigated in the article. Functions and dysfunctions, imperatives and mechanism structure components are also examined in the paper. The work deals with the comparison of the structure of the existing mechanism of regulation of labor relations and the modernization of the mechanism of these relations.
В статье на основе структурно-функционального анализа исследовано строение механизма модернизации социально-трудовых отношений с позиций активизации социального капитала. Рассмотрены функции и дисфункции, императивы и структурные компоненты механизма. Осуществлено сравнение структуры действующего механизма регулирования социально-трудовых отношений и механизма модернизации этих отношений.
Description
Keywords
соціально-трудові відносини, соціальний капітал, механізм модернізації, функціональні імперативи, структурні компоненти, social-labor relations, social capital, modernization mechanism, functional imperatives, structural components, социально-трудовые отношения, социальный капитал, механизм модернизации, функциональные императивы, структурные компоненты
Citation
Терон І. В. Специфіка функціонально-компонентної структури механізму модернізації соціально-трудових відносин з позиції активізації соціального капіталу / І. В. Терон // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 468-477.