Термінологія національних та міжнародних стандартів фінансової звітності (на прикладі НП(С)БО 1 та П(С)БО 19)

Abstract
Досліджено питання аналізу термінології П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» та його міжнародного аналогу. Висвітлено 13 термінів, що містить П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», які в повній чи частковій формі висвітлені в МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». В результаті проведеного аналізу термінології, зроблено висновок, що такі поняття як «дата угоди», «злиття», «немонетарний актив», «дата обміну», «чисті активи», що наведені в П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» у МСФЗ відсутні. Отриманий результат буде корисним для гармонізації бухгалтерського обліку за національними стандартами та міжнародними щодо застосування єдиної термінології.
The article deals with the issues of the analysis of terminology П (С) BU 19 "Association of enterprises" and its international analogue. 13 terms are described that contain P (C) BU 19 "Business Combinations" and which are fully or partially covered in IFRS 3 Business Combinations and IFRS 10 Consolidated Financial Statements. In the article, as a result of the analysis of terminology, it was concluded that such concepts as "date of agreement", "merger", "non-monetary asset", "exchange date", "net assets", which P (C) BU 19 contains are not present in IFRSs. The obtained result will be useful for harmonizing accounting according to national standards and international on the use of uniform terminology.
Исследованы вопросы анализа терминологии П(С)БУ 19 «Объединение предприятий» и его международного аналога. Освещены 13 терминов, которые содержит П(С)БУ 19 «Объединение предприятий», и которые в полной или частичной форме освещены в МСФО 3 «Объединение бизнеса» и МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность». В результате проведенного анализа терминологии, сделан вывод, что такие понятия как «дата соглашения», «слияние», «немонетарный актив», «дата обмена», «чистые активы», которые содержит П(С)БУ 19 «Объединение предприятий» в МСФО отсутствуют. Полученный результат будет полезным для гармонизации бухгалтерского учета по национальным стандартам и международным по применению единой терминологии.
Description
Keywords
термінологія, об’єднання підприємств, об’єднання бізнесу, МСФЗ, бухгалтерський облік, terminology, business associations, business combinations, IFRS, accounting, терминология, объединение предприятий, объединение бизнеса, МСФО, бухгалтерский учет
Citation
Безверхий К. Термінологія національних та міжнародних стандартів фінансової звітності (на прикладі НП(С)БО 1 та П(С)БО 19) / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 5. – C. 35–44.