Using hr scorecard for development of the strategic potential of machine-building enterprises

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The methodological approaches using the balanced scorecard, the strategy development for the engineering enterprises are described in the article. Particular attention is paid to the system of indicators that use a wide range of «leading and lagging» indicators within the overall strategy, operations, customer perception, financials indicators to measure the effectiveness of HR initiatives. HR Balanced Scorecard allows you to monitor the performance of staff, analyzing his stats, diagnose problems, make decisions and monitor changes.
У статті розглянуто методологічні підходи з використанням системи збалансованих показників, при розробці стратегії для машинобудівних підприємств. Особливу увагу приділено системі показників, які використовують широкий спектр «ведучих і відстаючих» індикаторів в рамках загальної стратегії, операційних процесів, сприйняття клієнтів, фінансових показників для оцінки ефективності HR ініціатив. HR Balanced Scorecard дозволяє контролювати показники персоналу, аналізувати його статистику, діагностувати проблеми, приймати рішення і відстежувати зміни.
В статье рассмотрены методологические подходы с использованием системы сбалансированных показателей, при разработке стратегии для машиностроительных предприятий. Особое внимание уделено системе показателей, которые используют широкий спектр «руководящих и отстающих» индикаторов в рамках общей стратегии,операционных процессов, восприятия клиентов, финансовых показателей для оценки эффективности HR инициатив. HR Balanced Scorecard позволяет контролировать показатели персонала, анализировать его статистику,диагностировать проблемы, принимать решения и отслеживать изменения.
Description
Keywords
Balanced Scorecard strategic management, enterprise development, measurement of achievements, training, human resources, leadership, Збалансована система показників, стратегічне управління, розвиток підприємства, вимір досягнень, навчання, людські ресурси, лідерство, Сбалансированная система показателей, стратегическое управление, развитие предприятия, измерение достижений, обучение, человеческие ресурсы, лидерство
Citation
Pererva P. G. Using hr scorecard for development of the strategic potential of machine-building enterprises / Pererva Petro G., Poberezhnyi Roman O. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 68–73.