Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Аналізуються чинники військово-політичного характеру, що мають вплив на формування політичних, економічних відносин між Китаєм та Індією. Показано співвідношення та залежність економічних, політичних, безпекових чинників у формуванні взаємовідносин країн, їх зовнішньополітичного курсу в регіоні АТР. Визначаються причини і тенденції китайсько-індійського прикордонного військового політичного конфлікту, розглядаються його можливі наслідки для сучасних відносин двох сторін. Розглянуто певні специфічні економічні чинники, які зумовлюють суть взаємовідносин Китаю та Індії. Виділено проблема впливу обох країн на Белуджистан як стратегічно важливу для обох країн територію. Розглянуто аспекти військової присутності Китаю в Індійському морі та відповідні дії Індії щодо військової політики та економічної діяльності КНР. Наголошено на значній ролі Сполучених Штатів у формуванні військових політичних союзів та коаліцій в регіоні Південної Азії та Південно-Східній Азії.
Factors of military-political character which influence forming of political, economic relations between China and India are analyzed. There are under discussion correlation and interdependence of economic and political factors as well as factors in the sphere of security for the forming of mutual relations of both countries, their foreign and political course in the Asia-Pacific region. Reasons and tendencies of Chinese-Indian boundary military political conflict are determined, possible consequences of the noted conflict for the contemporary mutual relations of two countries are discussed. It is examined some specific economic factors which stipulate essence of mutual relations of China and India. The problem of influence of both countries on Balochistan as strategically important for them territory is determined. The aspects of military presence of China in Indian ocean and proper actions of India with due regard to military policy and economic activity of the People’s Republic of China are discussed. It is focused on the considerable role of the United States in forming of military political unions and coalitions in the region of South Asia and South-East Asia.
Анализируются факторы военно-политического характера, которые влияют на формирование политических, экономических отношений между Китаем и Индией. Показывается соотношение и зависимость экономических, политически факторов, а также факторов в сфере безопасности для формирования взаимоотношений двух стран, их внешнеполитического курса в регионе АТР. Определяются причины и тенденции китайско-индийского приграничного военно-политического конфликта, рассматриваются его возможные последствия для современных взаимоотношений двух стран. Рассматриваются определенные специфические экономические факторы, которые обуславливают природу взаимоотношения Китая и Индии. Выделяется проблема влияния обеих стран на Белуджистан как стратегически важную для них территорию. Рассматриваются аспекты военного присутствия Китая в Индийском океане и соответствующие действия Индии относительно военной политики и экономической деятельности КНР. Подчеркивается значительная роль Соединенных Штатов в формировании военных политических союзов и коалиций в регионе Южной Азия и Юго-Восточной Азии.
Description
Keywords
політичні відносини, економічні відносини Китаю та Індії, військові чинники взаємовідносин, прикордонний конфлікт в Гімалаях, стратегічні інтереси країн, Белуджистан, коаліції США в Азії, political relations, economic relations of China and India, military factors of mutual relations, boundary conflict in Himalayas, strategic interests of countries, Balochistan, coalitions of the USA in Asia, политические отношения, экономические отношения Китая и Индии, военные факторы взаимоотношений, приграничный конфликт в Гималаях, стратегические интересы стран, Белуджистан, военные коалиции США в Азии
Citation
Клименко О. А Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності / О. А. Клименко // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – С. 46–55.
Collections