Інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку освіти як передумова формування конкурентоспроможної системи оплати праці в споживчій кооперації України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито роль інноваційно-інтелектуальної складової формування конкурентоспроможної системи оплати праці.
The article explores the role of innovation and intellectual component to form a competitive wage system.
В статье расскрыта роль инновационно-интелектуальной составляющей формирования конкурентноспособной системы оплаты труда.
Description
Keywords
Конкурентоспроможна оплата праці, конкурентоспроможна система оплати праці, інноваційно-інтелектуальні чинники, розвиток освіти, Competitive pay, competitive remuneration system, innovation and intellectual factors, development of education, Конкурентноспособная оплата труда, конкурентноспособная система оплаты труда, инновационно-интелектуальные факторы, развитие образования
Citation
Костишина Т. А. Інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку освіти як передумова формування конкурентоспроможної системи оплати праці в споживчій кооперації України / Т. А. Костишина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 378-390.