Глобальний інфраструктурний розрив в теорії та реаліях агробізнесу України

dc.contributor.authorСтолярчук, Ярослава Михайлівна
dc.contributor.authorStoliarchuk, Yaroslava
dc.contributor.authorСтолярчук, Ярослава Михайловна
dc.contributor.authorІльницький, Денис Олександрович
dc.contributor.authorIlnytskyy, Denys
dc.contributor.authorИльницкий, Денис Александрович
dc.contributor.authorВойчак, Дмитро Анатолійович
dc.contributor.authorVoichak, Dmytro
dc.contributor.authorВойчак, Дмитрий Анатольевич
dc.date.accessioned2020-01-20T09:46:53Z
dc.date.available2020-01-20T09:46:53Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractРобота присвячена узагальненню концептуальних засад теорії глобального інфраструктурного розриву як міжкраїнових і міжрегіональних асиметрій у кількісних і якісних параметрах розвитку інфраструктурного забезпечення економічної діяльності, що реалізовано на базисі агропромислового комплексу. Розкрито форми прояву глобального інфраструктурного розриву та обґрунтовано його обумовленість браком інвестиційних капіталовкладень, що не враховують принципу інфраструктурної ескалації та логіки розбудови інфраструктурного базису вартісного ланцюга виробничих процесів. Доводиться, що відмінності у рівнях технологічного розвитку національних економік та їх диспозиція з точки зору інфратраєкторій мають доповнюватись інституційним виміром в системі детермінант інфраструктурного забезпечення економічного розвитку. На основі систематизації функцій інфраструктури в економіці визначено ключові риси глобальної інфраструктури агропродовольчого ринку: обслуговуючий характер; залежність місткості ринку від рівня розвиненості інфраструктури; нерівномірність та асиметричність розвитку; складність визначення кількісних параметрів; необхідність випереджаючого розвитку відносно ринку. Актуальність роботи обумовлена браком наукових й аналітичних розробок у царині інституційної парадигми інфраструктури аграрного ринку України, економіка якої продовжує поглиблювати міжнародну спеціалізацію держави на виробництві продукції АПК в умовах дефіциту інвестицій у підвищення якості інфраструктурного забезпечення. Через призму теорії глобального інфра-структурного розриву у роботі комплексно проаналізовано сучасний стан аграрної інфраструктури України у розрізі діяльності агропромислових бірж, оптових ринків сільськогосподарської продукції, обслуговуючих кооперативів, аграрної логістики. Розкрито ключові проблеми розвитку вітчизняної агропропродовольчої інфраструктури — значні труднощі зі зберіганням готової продукції; відсутність чіткого профілю спеціалізації; брак матеріально-технічної бази й інформацій-но-консультативного забезпечення; повільні темпи впровадження форвардних, ф’ючерсних й опціонних контрактів; слабка зацікавленість трейдерів і некомпетентність виробників; орієнтація керівників аграрних компаній на операції у тіньовому секторі для мінімізації податкових платежів й економії фінансових ресурсів. Виявлено, що різна забезпеченість основних груп виробників сільськогосподарської продукції в Україні призводить до змін у структурі ринку. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розбудови у контексті забезпечення продовольчої безпеки в державі та її інтеграції у європейську аграрно-продовольчу мережу — реалізація комплексу інституційно-регуляторних заходів, розвиток інструментарію розбудови агрологістики, бюджетно-податкове стимулювання, якісне удосконалення та ресурсне наповнення інвестиційно-фінансової інфраструктури, заснування у структурі банківської системи вузьоспеціалізованого аграрного банку та фонду гарантування кредитів АПК, покращення інноваційно-технологічної інфраструктури та інформаційного забезпечення та ін. This article deals with the generalization of the conceptual foundations of the global infrastructure gap theory as intercountry and interregional asymmetries in quantitative and qualitative parameters of economic activity infrastructural support development, which is implemented on the basis of agro-industrial complex. Forms of the global infrastructure gap are revealed and its conditionality by the lack of investments that do not take into account the principle of infrastructure escalation and logic of value chain infrastructure base of production processes development, is substantiated. It is proven that the differences in terms of technological development of countries and their disposition in terms of infratrajectories have to be supplemented by the institutional dimension in the system of infrastructure component of economic development’s determinants. Based on the systematization of infrastructure functions in the economy, there are identified the key features of the global infrastructure of the agro-food market: service nature; dependence of market capacity on the level of infrastructure development; irregularity and asymmetry of development; the complexity of quantitative parameters determination; the need for faster growth in relation to the market. The relevance of the article can be explained by the lack of scientific and analytical papers in the field of the institutional paradigm of the infrastructure of Ukrainian agrarian market, which economy continues to deepen the international specialization of the state in the manufacturing of agroindustrial complex products in terms of the deficit of investment into upgrading the quality of infrastructure. The current state of agricultural infrastructure of Ukraine in the view of agroindustrial exchanges activity, agricultural products wholesale markets, cooperatives, agrarian logistics from the perspective of the global infrastructure gap theory is analyzed in the article. There are revealed the key problems of development of domestic agro-food infrastructure – considerable difficulties with final products storage; lack of a clear profile of specialization; lack of material and technical base, information and advisory support; slow rates of forward, future’s and option contracts; weak interest of traders and incompetence of producers; agrarian company executives’ focus on shadow sector transactions to minimize tax payments and save financial resources. It is revealed that disproportions in terms of sufficiency of the main agricultural goods’ production groups may lead to market structure shifts. The strategic development priorities in the context of food security provision in the country and its integration into the European agro-food network are substantiated: realization of a range of institutional and regulatory measures, development of instruments for agro-logistics progress, budgetary and fiscal stimulus, qualitative improvement and resource filling of investment and financial infrastructure, creation of a field-specific agrarian bank and agroindustrial complex of loan guarantee fund in the structure of the banking system, improvement of technological innovation infrastructure and information support, etc.uk_UA
dc.identifier.citationСтолярчук Я. Глобальний інфраструктурний розрив в теорії та реаліях агробізнесу України / Столярчук Ярослава, Ільницький Денис, Войчак Дмитро // Міжнародна економічна політика. – 2019. – № 2. – С. 120–146.uk_UA
dc.identifier.issn1811-9824
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/32004
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectаграрна інфраструктураuk_UA
dc.subjectглобальний інфраструктурний розривuk_UA
dc.subjectглобальна інфраструктура агропродовольчого ринкуuk_UA
dc.subjectагропродовольчі ланцюгиuk_UA
dc.subjectглобальна конкуренціяuk_UA
dc.subjectінфратраєкторіяuk_UA
dc.subjectінфраструктурна ескалаціяuk_UA
dc.subjectагропромислові біржіuk_UA
dc.subjectоптові ринки сільськогосподарської продукціїuk_UA
dc.subjectобслуговуючі кооперативиuk_UA
dc.subjectаграрна логістикаuk_UA
dc.subjectagrarian infrastructureuk_UA
dc.subjectglobal infrastructure gapuk_UA
dc.subjectglobal infrastructure of agro-food marketuk_UA
dc.subjectagro-food chainsuk_UA
dc.subjectglobal competitionuk_UA
dc.subjectinfra-pathuk_UA
dc.subjectinfrastructure escalationuk_UA
dc.subjectagroindustrial exchangesuk_UA
dc.subjectwholesale markets of agricultural productsuk_UA
dc.subjectservice cooperativesuk_UA
dc.subjectagrarian logisticsuk_UA
dc.subject.udc339.137.2-027.511:338.431(477)uk_UA
dc.titleГлобальний інфраструктурний розрив в теорії та реаліях агробізнесу Україниuk_UA
dc.title.alternativeGlobal infrastructure gap: theory and realities of Ukrainian agribusinessuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2019_5_Stolyarchuk.pdf
Size:
503.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2019_5_Voychak.pdf
Size:
453.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: