Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства

Thumbnail Image
Date
2014-07-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основний інструмент реалізації бюджетування — бюджет, його види, форми та методи розробки. Досліджено особливості та структуру бюджету витрат на персонал. На основі аналізу складових бюджету витрат на персонал вдосконалено існуюче визначення бюджету витрат на персонал.
In the article deals with the main tool of budgeting — the budget, its types, forms and methods of construction. The features and structure of budget of personnel costs were investigated. Based on the analysis of components of the budget personnel costs the existing definition of budget of personnel costs was improved.
В статье рассмотрен основной инструмент реализации бюджетирования — бюджет, его виды, формы, методы разработки. Исследованы особенности и структура бюджета расходов на персонал. На основании анализа составляющих бюджета расходов на персонал усовершенствовано существующее определение бюджета расходов на персонал.
Description
Keywords
бюджет, бюджетування, класифікація бюджетів, центр відповідальності, бюджет витрат на персонал, budget, budgeting, budget classification, center of responsibility, budget of personnel costs, бюджет, бюджетирование, классификация бюджетов, центр ответственности, бюджет расходов на персонал
Citation
Гуцал О. П. Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства / О. П Гуцал // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 402-407.