Міжнародне порівняння результативності функціонування систем охорони здоров’я та уроки для України

Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Здійснено запропоновано оцінювання результативності функціонування систем охорони здоров’я Польщі, Чехії та України за критерієм очікуваної тривалості життя. Виокремленно уроки з позитивного досвіду та зроблені пропозиції щодо їх упровадження в Україні.
Осуществлена сравнительна оценка эффективности функционирования систем здравоохранения Польши, Чехии и Украины по критерию ожидаемой продолжительности жизни. Вычленены уроки из положительного опыта и сделаны предложения по их внедрению в Украине.
The comparative evaluation of the effectiveness of the health systems of Poland, the Czech Republic and Ukraine's performance on life expectancy. Singling out the lessons of good practices and made suggestions for their implementation in Ukraine.
Description
Keywords
очікувана тривалість життя, структура фінансування охорони здоров’я, медичні стандарти, вартість медичної послуги, норми медичного обслуговування, ожидаемая продолжительность жизни, структура финансирования здравоохранения, медицинские стандарты, стоимость медицинской услуги, нормы медицинского обслуживания, life expectancy, the structure of health financing, health standards, the cost of medical services, standards of medical care
Citation
Безтелесна Л. Міжнародне порівняння результативності функціонування систем охорони здоров’я та уроки для України / Л. Безтелесна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голова редкол. А. М. Колот. – 2012. – № 2(4). – С. 176–180.